Fältbesök

I de allra flesta tillsynsärenden är det nödvändigt att tillsynsmyndigheten gör ett fältbesök för att få klarhet i alla betydelsefulla omständigheter.

Det är oftast lämpligt att fältbesöket aviseras i förväg till den berörda ägaren och att du förklarar varför du behöver göra fältbesök. Det bäddar för en god kommunikation framöver med den berörde och att eventuella missförstånd klaras ut tidigt.

 

Inför fältbesöket

 • Fastighetsägaren/verksamhetsutövare eller annan berörd kontaktas vid behov.
 • Om det är olika parter kan de vid ett fältbesök få samma information och du kan direkt jämföra deras beskrivning av problemet. Fundera över val av mötesplats så den blir så neutral som möjligt.
 • Tänk igenom vad du vill se i fält och vilka uppgifter som du är intresserad av.
 • Ta med meddelat beslut/dispens/tillstånd om det finns, aktuell karta, kamera/telefon för fotografering och eventuellt tillsynsprotokoll, telefonnummer till fastighetsägare, iPad och GPS, eventuellt måttband/mätsticka, Länsstyrelse-ID.
 • Gör i ordning fältprotokoll. 

 

Vid fältbesöket

 • Börja med att ta kontakt med fastighetsägare/verksamhetsutövare om denne ska vara med. Ställ öppna frågor om vad som hänt och vad ni ser på platsen. Sammanfatta fältbesöket innan avslut. Förklara vad som händer efteråt.
 • Kontrollera följande beroende på område:
  • Har försiktighetsmått/villkor i ett beslut (dispens/tillstånd/föreläggande) följts?
  • Har något enskilt intresse skadats?
  • Har strandskydds- eller biotopskyddsbestämmelser överskridits (exempelvis olovlig anläggning, olovligt grävningsarbete)?
  • I de fall det handlar om biotopskydd, gör iakttagelser under fältbesöket som ger vägledning om definitionen för biotopskyddet är uppfylld. Se checklista.
 • Ta bilder (markera gärna på karta varifrån bilden togs och åt vilket håll den är tagen).
 • Ta GPS punkter.
 • Mät avstånd med mera.
 • Uppskatta längd och bredd och djup så du kan beräkna storlek på aktuell yta (vid exempelvis dikning/schaktning) och volymen massor.
 • Rita skiss på situationsplan, alternativt rita på befintlig karta.
 • Anteckna preliminär bedömning av överträdelser och skada.
 • Anteckna eventuella förslag på åtgärder för rättelse.

 

Efter fältbesöket

 • Renskriv besiktningsprotokoll digitalt. Ange vilka som deltagit, vad ni har tittat på och vad som framkommit. Rita in på karta där olika typer av överträdelser har skett och sammanställ gärna en fotobilaga med karta över fotopunkter.
 • Diarieför handlingarna (535).
 • Tidredovisa (53531, 53532, 53533)

 

Nästa steg

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[2]‬