Beslut

Med ett beslut om föreläggande kan tillsynsmyndigheten få till rättelse i naturen. För att stoppa en pågående verksamhet kan ett förbud vara ett alternativ. Ett skriftligt beslut förtydligar för den berörda vad det är som ska göras. Det är också ett beslut som kan överklagas så att den berörda behandlas med rättssäkerhet. Andra sorters beslut kan också bli aktuella.

​Detta gäller för beslut:

 • Vid föreläggande om rättelse, eller om tillsynsmyndigheten meddelar ett förbud, tillämpas 26 kap. 9 § miljöbalken.
 • Har ett tillstånd till en anläggning förfallit kan föreläggande om utrivning ske med stöd av 26 kap. 11 § miljöbalken.
 • Det är möjligt att förelägga om att verksamhetsutövaren ska lämna de uppgifter som behövs för tillsynen enligt 26 kap. 21 § miljöbalken.
 • Förelägganden går att förena med vite enligt 26 kap. 14 § miljöbalken.
 • Länsstyrelsen med flera myndigheter kan förelägga om att ansökan ska ske om tillstånd eller omprövning enligt 24 kap. 12 § miljöbalken. Föreläggandet kan ange att ansökan ska ske inom en viss tid.
 • Länsstyrelsen kan ansöka om återkallelse enligt 24 kap. 11 § miljöbalken.
 • I ett föreläggande kan ingå försiktighetsmått med tanke på invasiva arter enligt förordningen om invasiva arter.

 

Det här ska ett föreläggande innehålla:

 • Ett föreläggande måste alltid innehålla en klargörande motivering. Här ska det framgå varför det finns ett behov att förelägga.
 • Lagstödet ska redovisas.
 • De omständigheter som har varit avgörande för tillsynsmyndighetens ställningstagande ska redovisas.
 • Det ska framgå vad myndigheten kräver, till exempel förelägga om att göra en viss sak, förelägga om att låta bli att göra en viss sak eller förelägga om att uppnå ett visst mål. Det kan vara bra att förelägga om vad som ska uppnås (vilket mål som ska nås) snarare än hur en åtgärd ska utföras. Det kan då bli lättare att följa upp och kontrollera föreläggandet. Ett föreläggande kan också innebära att betala en fiskeavgift (se MMÖD M11172-14).
 • Föreläggandet ska vara tydligt och begripligt formulerat. Åtgärderna ska vara möjliga att utföra med befintlig teknik.
 • Det är bra att tydliggöra föreläggandet med bilder, kartor och skisser.

Handläggningen av förelägganden ska ske enligt förvaltningslagen. Det innebär bland annat att berörd person har rätt att få ta del av uppgifter som tillförts ärendet utifrån. Ärendet får inte avgöras innan berörd person har fått möjlighet att yttra sig.

Tillsynsmyndigheten kan bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (26 kap. 26 § i miljöbalken).

Ärendet avslutas i och med beslut om föreläggande.

 

Återkallelse

Länsstyrelsen med flera myndigheter kan ansöka om återkallelse av ett tillstånd hos Mark- och miljödomstolen enligt 24 kap 11 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolen kan även återkalla rätten att ha kvar vattenanläggningen.

 

Hur gör man om återställandet är en vattenverksamhet som normalt kräver anmälan eller tillstånd?

Om föreläggandet handlar om att exempelvis en brygga, damm eller utfyllnad i vatten ska tas bort, kan själva återställandet vara en form av anmälningspliktig eller tillståndspliktig vattenverksamhet. Då är det rimligt att föreläggandet formuleras så att de villkor som skulle ha ställts i ett beslut om vattenverksamhet ställs i föreläggandet om att återställa platsen, se domar i Mark- och miljööverdomstolen i mål M 2893-10 och 12075-17.

Det kan till exempel handla om att

 • återställandet ska ske vid en viss tid på året med hänsyn till fiskreproduktion,
 • skyddsåtgärder ska vidtas vid återställandet så att inte grumling sker.

Åtgärderna kan inte omfattas av undantaget i 11 kap. 12 § miljöbalken eftersom ett föreläggande behövs. Det måste dock finnas en påverkan på allmänna eller enskilda intressen av vattenverksamheten.

 

Upphöra med att leda bort grundvatten

Tänk på att grundvatten kan stiga på ett skadligt sätt vid upphörande av bortledande av grundvatten. Det kan vara tillståndspliktigt att upphöra med att leda bort grundvatten t.ex. om det kan uppstå skador på byggnader (11 kap. 22 § miljöbalken).

 

Är det rätt adressat?

För att föreläggandet ska gälla är det viktigt att det är ställt till rätt adressat. Föreläggandet ska inte riktas till ett ombud, utan till verksamhetsutövaren eller den berörde personen.

Föreläggandet ska riktas till den som har faktisk och rättslig möjlighet att uppfylla kraven. Det är antingen en fysisk eller juridisk person. En fysisk person ansvarar personligen. 

En fysisk person kan vara ansvarig både som privatperson eller inom yrket, till exempel enskild firma. Även om det är en firma ska adressaten vara den fysiska personen.

En juridisk person ansvarar enligt särskilda regler som gäller för den juridiska formen för den aktuella verksamheten. Till exempel ett bolag, stiftelse, ideell förening, dödsbo, konkursbo. Här blir det viktigt att kontrollera vem som är firmatecknare då det endast är firmatecknaren som är behörig att underteckna till exempel delgivningskvitto och yttranden.

 

Tidigare och nuvarande ägare

Om en tidigare ägare av en fastighet (eller tidigare tomträttshavare) har förelagts att rätta till en skada eller olägenhet som uppstått vid deras användning av en fastighet, anläggning eller anordning på annans mark, kan en tillsynsmyndighet ge ett sådant föreläggande mot en ny ägare eller tomträttshavare, om det är skäligt (26 kap. 12 § miljöbalken).

 

Anteckning i fastighetsregistret

Tillsynsmyndigheten kan anmäla ett föreläggande eller förbud till Lantmäteriets fastighetsinskrivning enligt 26 kap. 15 § miljöbalken. Det kan vara bra i fall en överlåtelse sker av fastigheten till en ny ägare, trots att bristen kvarstår.

 

Nationell plan för miljöanpassning av vattenkraft (NAP)

Information om den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft (NAP) finns ¨på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

 

Nästa steg

Uppföljning

 Fornlämning

Skada vid dikningar och muddringar kan också innebära skadade fornminnen

Läs mera här

 Skyddad natur

Om återställandet berör ett skyddat område – hur gör man då?

Läs mera här

 Fastighetsregistret