Tillsyn av vattenverksamhet

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet! Vi hoppas bidra till att skapa en aktiv och samspelt tillsyn. Handläggarstödet är anpassat till såväl länsstyrelser som kommuner.
I listen till vänster här på sidan hittar du de olika delarna i handläggarstödet

Handläggarstödet färdigställdes i februari 2019. 

Processchemat ovan illustrerar de olika delarna av handläggarstödet. 

I listen till vänster här på sidan hittar du de olika delarna.

 

Vad är tillsyn av vattenverksamhet och vem tillsynar?

Tillsyn av vattenverksamhet omfattar tillsyn av vattenanläggningar och åtgärder som är vattenverksamhet. Åtgärderna sker inom ett vattenområde, det vill säga inom högsta förutsebara vattenstånd. Detta handläggarstöd fokuserar på kontrollerande tillsyn, d.v.s. när tips och klagomål inkommer till tillsynsmyndigheten. Det gäller tillsyn av vattenverksamhet som omfattas av 11 kap. miljöbalken.

Tillsyn av vattenverksamhet sker inom ramen för miljöbalken och följer naturligtvis samma regler som all annan miljöbalkstillsyn. Syftet är detsamma som med miljöbalken, dvs att uppnå en hållbar utveckling. Verktygen som styr tillsynen hittar du främst i 26 kap. miljöbalken och miljötillsynsförordningen, medan straffbestämmelser finns i 29 kap. miljöbalken.

Tillsynens systematik

Enligt miljötillsynsförordningen 2:29 § 2 punkten har Länsstyrelsen ansvar för tillsynen av vattenverksamheter, utom vissa vattentäkter där kommunen har infört tillståndsplikt enligt 9 kap. 10 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen kan delegera tillsynen av vattenverksamhet och det har skett till Eskilstuna, Skellefteå, Umeå, Värmdö och Österåker kommun. Tillsynsmyndigheten har ansvar för all tillsyn som hör ihop med vattenverksamheten, alltså även bullerproblem. Det är därför viktigt med samverkan med andra myndigheter.

SMHI har uppgiften att kontrollera regleringar enligt ganska många vattendomar, men ser det som att de är ett komplement till tillsynsmyndigheten. SMHI besöker anläggningarna vart femte år och övervakar däremellan att sänknings- och dämningsgränser följs. Skogsstyrelsen utövar tillsyn av skyddsdikning och rensning av diken enligt 12 kap. 6 § MB. Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har ansvar för tillsynen av de åtgärder och verksamheter som utförs inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt förutom den tillsyn som utövas av Kemikalieinspektionen.

Tillsynen i detta handläggarstöd behandlar inte tillsynsvägledning. Vägledande myndigheter är Havs- och vattenmyndigheten för vattenverksamhet förutom markavvattning där Naturvårdsverket vägleder och dammsäkerhet där Svenska Kraftnät har ansvaret för vägledningen.

Tillsyn enligt miljöbalken kan ske parallellt med de lagar som nämns i 11 kap. 23 §, exempelvis väglagen. För lagen om vissa rörledningar och naturgaslagen är det så att förbud enligt miljöbalken inte får meddelas om regeringen har tillåtit rörledningen eller meddelat koncession för naturgasledningen.

 

Innehåll i handläggarstöd

Processchemat ovan illustrerar de olika delarna av handläggarstödet.

 

Presentation av handläggarstödet

Här finns en länk till ett webbinarium från 13 mars 2019. Projektledare Mats Rydgård går igenom handläggarstödet och presenterar de olika delarna.

 

Omarbetning av Stärkt grön tillsyn

Detta handläggarstöd är gjort med projektet Stärkt grön tillsyn som förebild. Omarbetning har skett av allt material där det har behövts för att anpassa det till tillsyn av vattenverksamhet och till en del har nytt material tillkommit.

 Content Editor ‭[1]‬

Här hittar du mer information     om projektet som tagit fram handläggarstödet

 Content Editor ‭[2]‬