Vattenkraft egenkontroll recipientkontroll

Projektet Vattenkraft egenkontroll recipientkontroll lyfter kopplingen mellan vattenverksamheters påverkan och en rimlig övervakningsinsats.

Många vattenverksamheter, som vattenkraftverk och dammar, har brister i egenkontroll och övervakning av sina effekter på miljön.

Nya vattenförekomster och avrinningsområden förändrar förutsättningarna när det gäller hur verksamheter följer upp och övervakar sin påverkan. Myndigheter som ska tillämpa miljökvalitetsnormen för vatten behöver se till alla källor som påverkar. Det finns därför behov av likvärdig övervakning av vattenverksamhet jämfört med exempelvis miljöfarlig verksamhet.

Infomationsbroschyr egenkontroll vattenkraft

Projektet har tagit fram en informationsbroschyr om egenkontroll för den som är ansvarig för en damm eller ett kraftverk.

informationsbroschyr-vattenkraftens-egenkontroll.pdf

 

 

 

Rapportomslag: Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll - ett handläggarstöd

Projektet har även tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av egenkontrollen. Handläggarstödet ska förtydliga för verksamhetsutövarna vad som krävs inom egenkontroll. Stödet ska även ge en möjlighet för tillsynsmyndigheterna (i regel länsstyrelserna) att vid tillsyn ställa likvärdiga krav.

Tillsyn av vattenkraftens egenkontroll - ett handläggarstöd

 

Projektet pågick under perioden mars 2011 – oktober 2012.

Projektdeltagare

Grete Algesten   Länsstyrelsen Värmlands län 
Jakob Bergengren Länsstyrelsen Jönköpings län
Åsa Fredriksson Länsstyrelsen Kronobergs län
Jan Grosen Länsstyrelsen Skåne län
Ingela Höök Miljösamverkan Sverige
Joakim Kruse Länsstyrelsen Västernorrlands län
Ragnar Lagergren Länsstyrelsen Västra Götalands län
Carola Lindeberg Länsstyrelsen Kronobergs län