Tillsyn MKN Vatten

Projektet har startats upp med syfte att vägleda hur Miljökvalitetsnormer (MKN) kan användas i arbete med tillsyn.
Omslag tillsyn mkn vatten

Det råder osäkerhet kring hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska tolkas och användas i tillsynen. Samtidigt förväntas tillsynen vara ett effektivt verktyg för att nå god vattenkvalitet.

Projektet har bland annat fokuserat på att utveckla stöd för hur MKN för vatten kan användas i Länsstyrelsens tillsynsarbete, underlätta kunskapsöverföring och skapa samsyn i arbetet med vattenförvaltning och tillsyn. Det har bland annat tagits fram ett webbaserat handläggarstöd.

Läs mer om det webbaserade handläggarstödet som projektet tagit fram.

Det webbaserade handläggarstödet finns också i rapportform Rapport_MKN2013.pdf

Projektdeltagare

Pia Almbring   Havs- och Vattenmyndigheten 
Carina Lif   Miljösamverkan Sverige 
Sofie Palmquist   Länsstyrelsen Östergötlands län 
Anna Roxell   Länsstyrelsen Stockholms län 
Helena Segervall   Vattenmyndigheten Norra Östersjön 
Anna Åhr Evertson   Länsstyrelsen Stockholms län