Tillsyn markavvattning

Tillsyn av markavvattning är ofta komplicerad, i synnerhet när det är många sakägare och gamla tillstånd/gammal lagstiftning som berörs. Det är även vanligt att tillstånden har frångåtts på olika sätt. Syftet med projektet har varit att underlätta tillsynen av markavvattning, genom att sammanställa berörd lagstiftning och principiellt viktiga domar inom området. Särskild stor vikt läggs vid hanteringen av markavvattningsföretag/-samfälligheter.

I samband med tillsyn av markavvattning kan det vara många inblandade markägare och det är vanligt med inaktuella tillstånd där fastighetsgränser, markanvändning och dikens utformning har förändrats över tid utan att omprövning har skett. I många fall är det fråga om samfälligheter som saknar styrelse, vilket kan resultera i att tillsynsmyndigheten måste ha kontakt med ett stort antal personer i samband med tillsynen.

I den tillsynsvägledning som finns sedan tidigare finns information om juridiken kring markavvattning. Bland annat ges vägledning kring vilka åtgärder som är markavvattning, markavvattningens miljöpåverkan, länsstyrelsens prövning av ny markavvattning och vägledning för tillsynen.

Något som har saknats är mer detaljerad information om hantering och förvaltning av markavvattningsföretag och de olika äldre lagstiftningar som reglerar detta. Det har även funnits ett behov av att sammanställa det regelverk och de vägledande domar som har koppling till tillsyn och omprövning av markavvattningssamfälligheter.

Projektgruppens förhoppning är att rapporten ska bidra till att fylla detta behov. Projektet inleddes i september 2012. Ett uppehåll i arbetet gjordes från juni 2014 till mars 2015. Rapporten färdigställdes i april 2015 och projektet är nu avslutat.

10 september 2015 genomfördes ett webinarium där rapporten presenterades. Du hittar aktuell presentation här.

 

Projektdeltagare 

Sara Andersson  Länsstyrelsen Uppsala
Tomas Johansson Jordbruksverkets vattenenhet 
Mia Hammarberg  Miljösamverkan Sverige 

Följande personer deltog initialt i arbetet  

Jesper Bergman    Länsstyrelsen Blekinge
Matts Claesson Länsstyrelsen Östergötland
Therese Eklund Länsstyrelsen Skåne 

 

Markavvattningsföretag 1924

Rapport Tillsyn markavvattning