Tillsyn för God ekologisk status

Många frågeställningar finns kring hur man ska arbeta in miljökvalitetsnormer i tillsynsarbetet. Vad ställer detta för krav på tillsynsmyndigheten?

I december 2009 fastställde landets vattendelegationer miljökvalitetsnormer, åtgärdsplaner och förvaltningsplaner för vatten. Därefter ska myndigheter och domstolar börja tillämpa normerna i tillståndsärenden och vid tillsyn och beakta åtgärdsprogrammen i sin planering och lagtillämpning. Tillsyn kommer att vara ett viktigt instrument för att nå miljökvalitetsnormen God ekologisk status. 

Miljösamverkan Sverige arrangerade fyra seminarier i början av 2010 för berörda handläggare vid länsstyrelserna. Seminariet innehöll information och problemformulering. Till höger finns presentationerna från dagen samlade. Även Naturvårdsverket arbetade under 2010 med att ta fram tillsynsvägledning kring normerna och åtgärdsprogrammens tillämpning.

Miljösamverkan Sveriges projekt samordnades med Naturvårdsverkets arbete.

Projektet är avslutat.

Projektdeltagare

Peder Eriksson   Länsstyrelsen Örebro län  
Klas Köhler      Länsstyrelsen Västerbottens län  
Anna Langhelle   Länsstyrelsen Jönköpings län  
Carina Lif   Miljösamverkan Sverige  
Helena Segervall     Vattenmyndigheten Norra Östersjön