Processer vid anmälan av vattenverksamheter

Projektgruppen har tagit fram en vägledning för hur länsstyrelserna kan arbeta med anmälningsförfarandet av vattenverksamheter.
Rapportomslag Anmälan om vattenverksamheter

Införandet av en anmälningsplikt enligt miljöbalken för vissa vattenverksamheter innebär att det kommer att finnas tre nivåer i fråga om prövning av vattenverksamheter:

  1. de som behöver tillståndsprövas
  2. de som kräver anmälan
  3. de som omfattas av undantaget och varken kräver anmälan eller tillstånd. 

Vägledningen beskriver hur en anmälan om vattenverksamhet i miljöbalken bör hanteras. Anmälan ska normalt göras till länsstyrelse om inte tillsynen överlåtits till kommun.

Anmälan om vattenverksamhet - handläggningsfrågor

Målgruppen för vägledningen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med vattenverksamheter enligt kapitel elva i miljöbalken.

Genom anmälan får tillsynsmyndigheten kännedom om den planerade verksamheten eller åtgärden och kan agera på olika sätt för att begränsa och motverka skada på miljön exempelvis genom rådgivning, föreläggande om skyddsåtgärder och förbud. Dessutom underlättas tillsynen och myndigheternas kunskap om tillsynsobjekten ökar.

Projektet är avslutat.

Projektdeltagare

Elin Fornbacke    Miljösamverkan Sverige  
Jan Gustafsson   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Katinka Hessel Tjell   Länsstyrelsen Skåne län  
Anders Skarstedt   Länsstyrelsen Jönköpings län  
Anne Thorén   Naturvårdsverket