Muddring

Under 2006 tog Miljösamverkan Sverige fram en vägledning för muddring och kvittblivning av muddermassor.
Omslag Vägledning

Syftet med vägledningen var att redogöra för den lagstiftning som reglerar området, vilka motstående intressen som riskerar att skadas samt tillsynsmyndigheternas syn på när, var och hur muddring och kvittblivning av muddrings­­massor ska ske eller inte. Målgruppen är framför allt handläggare på länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av vattenverksamhet enligt kapitel elva i miljöbalken.

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddermassor

 

Muddring är ett samlingsnamn för grävning, sprängning och rensning i vattenområde, samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden kommer att förändra vattnets djup eller läge.

Projektet är avslutat.

Efter det att projektet avslutades har centrala myndigheter tagit fram vägledning om muddring, se Relaterat till höger. 

Projektdeltagare

Ingela Höök    Miljösamverkan Sverige  
Christer Larsson    Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Ulf Lindahl     Länsstyrelsen Blekinge län  
Jonas Nilsson   Länsstyrelsen Uppsala län  
Maria Nordström   Länsstyrelsen Gävleborg län  
Björn Sundqvist    Länsstyrelsen Stockholms län  
Anne Thorén   Naturvårdsverket 
Mats Åkesson   Länsstyrelsen Skåne län