Markavvattning

Regelverket kring markavvattning upplevs av många som komplicerat och otydligt. Dessutom är det vanligt att hanteringen av ärenden om markavvattning skiljer sig åt mellan länsstyrelser. Med detta som bakgrund har Miljösamverkan Sverige tagit fram en vägledning för hantering av ärenden angående markavvattning.
Omslag Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledningen togs fram 2006 och presenterar den lagstiftning som reglerar området och föreslår en tolkning och tillämpning av bestämmelserna. Målgruppen är framförallt handläggare på länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av vattenverksamhet enligt kapitel elva i miljöbalken.

Vägledning för markavvattning

Projektet är avslutat.

Efter det att projektet avslutades har Naturvårdsverket tagit fram en handbok om markavvattning och rensning, se Relaterat till höger.

Projektdeltagare

Rolf Hansson   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige  
Maria Larsson   Länsstyrelsen Jönköpings län  
David Liderfelt   Länsstyrelsen Kalmar län  
Mauritz Sandholm   Länsstyrelsen Hallands län  
Christer Södereng     Länsstyrelsen Stockholms län  
Anne Thorén   Naturvårdsverket