Utbildning i domstolsprövning

Ny lagstiftning från 2019 om moderna miljövillkor för vattenkraftverk kommer att innebära ett mycket stort antal tillståndsprövningar och omprövningar av tillstånd där länsstyrelserna behöver delta. Alla länsstyrelser har eller kommer att rekrytera ny personal som behöver utbildas. Det finns även behov av fortbildning för befintlig personal.

Projektet syftar till att höja kompetensen hos länsstyrelsernas handläggare i prövningsprocessen för vattenverksamheter med inriktning på vattenkraftverk och dammar, för att uppnå effektiva och enhetliga processer. Projektet fokuserar på länsstyrelsens roll i domstolsprocessen. Högre kompetens hos handläggarna leder till att vi kan företräda de allmänna intressena på ett bra sätt.

Projektet ska ta fram ett utbildningskoncept med inläsningsmaterial och Skype-utbildningar.

Projektet pågår från och med januari 2020 till och med februari 2021.

Projektplan utbildning domstolsprövning.pdf

​Projektdeltagare

​Tina Buckland​Länsstyrelsen Västerbotten
​Dan Hellman​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Joel Herzwall​Länsstyrelsen Halland
​Johanna Karlsson​Länsstyrelsen Östergötland
​Daniel MelinLänsstyrelsen Uppsala
​Hans Olofsson​Länsstyrelsen Västernorrland
​Hans Sjöberg​Länsstyrelsen Gävleborg
​Sara Wahrby​Miljösamverkan Sverige