Prövning av dispensansökan

Vad behöver vi uppmärksamma och hur ska vi tänka vid en prövning av ansökan om undantag från terrängkörningslagen?
Projektgruppen har utifrån erfarenheter och gemensamma diskussioner formulerat en rad ståndpunkter utifrån gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets handbok. Dessa ståndpunkter presenterar vi här.

Färdväg

En färdväg bör vara en sträcka, från A till B och redovisas på en karta. Projektgruppen menar att en färdväg inte kan omfatta ett helt område annat än i undantagsfall. Det finns många aspekter på hur du granskar en ansökt färdväg.

Läs mera här.

 

Särskilda skäl

För att länsstyrelsen ska ge undantag från terrängkörningslagen krävs ett särskilt skäl. Funktionsnedsättning är ett exempel på särskilt skäl. Det finns en mängd olika särskilda skäl som vi presenterar och har ett resonemang kring. Observera att detta är projektgruppens synpunkter och att vi alla arbetar i de norra delarna landet.

  1. Övriga transporter 
  2. Motortävling/event
  3. Civila räddningsinsatser - övning
  4. Prospektering

Vi har samlat texterna i ett separat dokument.

 

​Bedömning med hänsyn till olika naturtyper

Naturtyp och markförhållanden har stor betydelse för bedömning om undantag från terrängkörningslagen kan ges.

Vi har listat ett antal naturtyper och kort skrivit ned vad som är bra att "tänka på" för olika förhållanden. Denna lista är inte fullständig, vi hoppas få hjälp med kompletteringar. Detta gäller framför allt förhållandena i södra Sverige eftersom projektgruppen främst har erfarenheter från de norra delarna av landet.

  1. Våtmark

  2. Vattendrag

  3. Kalfjäll

  4. Sandstrand/tallhed

  5. Övriga känsliga områden

Läs mera om olika naturtyper här.

 

Samprövning med övrig lagstiftning

I vissa fall kan det vara lämpligt att i samband med prövning av terrängkörning även pröva mot annan lagstiftning, till exempel samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken eller ordningslagen vid tävling.

 

 Färdväg och särskilda skäl

Vid prövningen av en ansökan ska du alltid bedöma både färdväg och särskilda skäl. Du bör pröva färdvägens lämplighet även om sökanden inte har ett särskilt skäl. 

Beslutet kan överklagas och domstolen kan göra bedömningen att särskilt skäl finns. Då är det angeläget att färdvägen är prövad.

Ett sådant exempel (ej prejudicerande) finns här.

 

 Motorbana - tävling- event

​Var går gränsen mellan en permanent och en tillfällig motorbana?

När behövs dispens från länsstyrelsen och när ska en  motorbana anmälas till kommunen?

Läs mera här.

 

 Vapen på terrängfordon

Det går att sampröva tillstånd för vapen på terrängfordon med dispens för terrängkörning.

Läs mera här.

 Jakt från motordrivet fordon

​En permanent rullstolsburen person med bestående rörelsehinder (läkarintyg krävs) får bedriva jakt från motordrivet fordon (även bil) under förutsättning att motorn är avstängd enligt 20 § 4p. Jaktförordningen.

Undantaget gäller dock inte jakt efter vilda fåglar, björn, varg, järv, lo, utter, bäver, mård, iller, skogshare, sälar, valar, fladdermöss eller annat vilt som är markerat med N, n eller F i bilagan till artskyddsförordningen (2007:845).

Detta förutsätter att personen har dispens från terrängkörningsförbudet.