Ansökan om dispens

Det är viktigt att ansökan om dispens från terrängkörningslagen innehåller rätt uppgifter. Kom ihåg att kontrollera om den sökande behöver dispens för terrängkörning barmark. Många undantag finns redan på plats i lagstiftningen.

Många undantag finns

Det första du behöver tänka på när du handlägger dispensärenden för terrängkörning är att kontrollera om personen som söker verkligen behöver dispens eller om körningen som sökanden planerar redan är undantagen i terrängkörningslagen eller terrängkörningsförordningen.

Körning som sker i skogsbruks- och jordbrukssyfte är tillåten även på barmark enligt terrängkörningslagens 1 §. I samma paragraf finns en hel del andra verksamheter uppräknade som får köra på barmark i terräng. Detta kan till exempel gälla statliga eller kommunala tjänstemän i tjänsteärende, fjällräddningen eller läkare. Körning i terräng får även ske av de som utför projektering, byggande, underhåll och skötsel av kraft-, gas-, vatten- eller avloppsledningar.

Fler exempel på undantag finns här.

 

​Uppgifter i ansökan

Projektet har tagit fram en länsstyrelsegemensam blankett som kan användas vid ansökan om dispens från terrängkörningsförbudet. Vi har utgått från  befintliga blanketter samt tagit in synpunkter från länsstyrelserna. Blanketten går att använda för  olika sammanhang där dispens krävs och inkluderar även tävlingar/event samt vapen på motordrivet fordon. En läsanvisning finns sist i blanketten.

Du hittar blanketten i som ifyllbar pdf här till höger på sidan. Vi arbetar för att länsstyrelserna ska ta fram en e-tjänst för dispensansökningar för terrängkörning.  

 

Karta

Observera att en karta ska finnas med i ansökan. I kartan ska det framgå vilken färdväg som ansökan om dispens gäller. Kartan är ett viktigt underlag för kommande beslut. 

​Hantering av ansökan

Det underlättar om sökanden använder länsstyrelsens blankett för ansökan. Där efterfrågas samtliga uppgifter som behövs för att handlägga ärendet. En fullständigt ifylld blankett möjliggör en snabbare hantering. En ansökan som inte är skriven på länsstyrelsens blankett bör godtas om samtliga uppgifter finns med som vi behöver för att pröva ärendet.

I ansökan bör det framgå om sökanden har behov av ledsagare för att kunna köra i terrängen.

 

Komplettering 

Om en ansökan är ofullständig ska vi begära kompletteringar. Tiden för att lämna komplettering kan lämpligen begränsas till två veckor. Saknas enbart vissa uppgifter kan länsstyrelsen begära in dem per telefon eller e-post. Det är bra att informera sökanden om att kompletteringen är viktig. Sker ingen komplettering prövar vi ansökan på befintligt underlag och den kan då avvisas eller avslås på grund av att den är ofullständig.

 

Avgift för terrängkörning i naturreservat

Gäller ansökan terrängkörning i naturreservat och reservatets föreskrifter begränsar terrängkörning ska föreläggande om inbetalning av prövningsavgift skickas. Observera att  om ansökan görs av markägaren så krävs ingen avgift. Här blir det två prövningar. En enligt terrängkörningslagen och en enligt 7 kap. 7§ miljöbalken.  För nationalpark tas beslutet i enlighet med nationalparkens föreskrifter.

Läs mera om avgifter här.

 

 

 Undantag eller dispens?

​Enligt terrängkörningsförordningen är det möjligt att ansöka om undantag från terrängkörningsförbudet. Länsstyrelsen beviljar ofta dispens. Undantag och dispens, vad står begreppen för?

Undantag eller dispens?

 Blankett för dispensansökan

Blankett för dispensansökan, en ifyllbar pdf

Arbete pågår även för att ta fram en e-tjänst för terrängkörning barmark.

 Läkarintyg

Projektgruppen anser att läkarintyg i regel inte bör vara äldre än tre år. Är det uppenbart att funktionshindret är tillfälligt och troligen inte kvarstår menar vi att det ska vara ett aktuellt läkarintyg.

För de personer som har permanent nedsatt funktions-förmåga räcker det att sökanden skickar in läkarintyg vid det första ansökningstillfället, förutsatt att det framgår av läkarintyget att den nedsatta funktionsförmågan är permanent.

Enligt Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 2005:1  är en tillfällig skada samt sökandens ålder inget särskilt skäl för att få dispens från terrängkörningsförbudet.

Rekommenderat innehåll i läkarintyg.