Terrängkörning barmark

Terrängkörning på barmark är ett fenomen som ökar i omfattning. Det kan orsaka stora skador i naturen. Många tror att terrängkörning ingår i allemansrätten eller att det räcker med markägarens tillstånd för att få köra.
Terrängkörning barmark

​Otillåten barmarkskörning ökar i omfattning. Det innebär störningar för djur och människor. Skador på mark och vegetation, bland annat i våtmarker, riskeras. Även "tillåten" barmarkskörning medför skador.

Det finns en kunskapsbrist inom området. Många tror att terrängkörning är tillåten, att det ingår i allemansrätten eller att det räcker med markägarens tillstånd för att få köra i terrängen. 

Lagstiftningen kan vara komplicerad för myndigheterna. Olika tolkningar förekommer mellan olika myndigheter. Projektet syftar till ökad samsyn och kommer att ta fram handläggarstöd inom området.

Miljösamverkan Sveriges projekt är en del av ett större informationsprojekt kring terrängkörningsom Naturvårdsverket driver under 2017.

Projektplan Terrängkörning barmark

​Projektdeltagare

Malin Almquist, Länsstyrelsen i Jämtlands län, till och med sep 2017

Malin Boströn, Länsstyrelsen Jämtland, från sep 2017

Josefine Strand, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Carina Nordlander, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige