Terrängkörning barmark

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för terrängkörning barmark. Vi hoppas bidra till en ökad samsyn när det gäller myndigheternas hantering av bland annat dispenser.

http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/naturvard/terrangkorning/uppfoljning-tk/Sidor/default.aspx http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/naturvard/terrangkorning/beslut-tk/Sidor/default.aspx http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/naturvard/terrangkorning/provning-tk/Sidor/default.aspx http://www.miljosamverkansverige.se/Sv/projekt-och-rapporter-/naturvard/terrangkorning/ansokan-tk/Sidor/default.aspx

Figuren ovan illustrerar de olika delarna i handläggarstödet. Du går vidare till respektive del antingen genom att klicka i figuren eller via länkfältet här till vänster.

Handläggarstödet färdigställdes i maj 2018.

 

Hantering av undantag från terrängkörningslagen

Miljösamverkan Sverige har under 2017-2018 arbetat med att ta fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller hantering av dispenser från terrängkörningslagen. (Vi har valt att använda begreppet dispens istället för undantag, läs mera här.) Syftet med handläggarstödet är att underlätta ärendehanteringen för länsstyrelserna och att ge förutsättningar för en mer enhetlig syn över landet.

 

Lagstiftning

Terrängkörning på barmark är förbjuden om du inte har sökt och beviljats dispens. Undantag finns. Förbudet gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen. Reglerna för terrängkörning finns i terrängkörningslagen och terrängkörnings-förordningen.

Vill du veta mera om problemen med terrängkörning hänvisar vi till Naturvårdsverkets hemsida.

 

Väg - terräng och enskild färdled?

Vad som är väg respektive terräng har vi nog en tydlig bild av. Men var går gränsen? När övergår en gammal väg till att bli terräng? Vad innebär begreppet färdled och vad är skillnaden mellan en enskild färdled och en väg?

Projektet har funderat kring detta utifrån gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets handbok. Vi har gjort ett försök att klargöra några ståndpunkter, främst kring begreppet enskild färdled.

Läs mera här.

 

 

 

 Naturvårdsverkets vägledning

​På Naturvårdsverkets webb finns mycket information och material om terrängkörning riktat till allmänheten.

Viktig vägledning är Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd, 2005:1, till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

 

 Tolkning av terrängkörningsförordningen

I projektgruppen har vi försökt tydliggöra och exemplifiera vår tolkning av 1, 2, 3, 12 och 23 §§ i terrängkörningsförordningen (1978:594).

Tolkning av terrängkörningsförordningen

 Vem gör vad?

​Här beskriver vi kortfattat flera olika myndigheters respektive roll när det gäller terrängkörning barmark.

Vilken myndighet gör vad?