Ekologisk kompensation

Projektet syftar till att öka användningen av verktyget ekologisk kompensation vid miljöbalksprövningar genom att arbeta fram ett handläggarstöd inom området. Det ger också möjlighet till en större samsyn hos tillsynsmyndigheterna.

​Under den senaste femårsperioden har intresset för ekologisk kompensation ökat kraftigt hos myndigheter, politiker och verksamhetsutövare, både nationellt och internationellt. Det finns dock mycket stora skillnader i hur kompensation används vid miljöbalksprövningar, vilket naturligtvis inte är bra.

Det här projektet ska verka för samsyn när det gäller tillämpning av ekologisk kompensation hos länsstyrelserna.  Målet är att användningen av ekologisk kompensation ska öka och att hanteringen underlättas i ärendena för den enskilde handläggaren. Bland annat kommer ett praktiskt handläggarstöd i någon form att tas fram för att uppfylla syftet.

Projektplan Ekologisk kompensation

Projektet startade våren 2018.

 

​Projektdeltagare:

Ida Agering, Länsstyrelsen Uppsala

Susann Lundman, Länsstyrelsen Västra Götaland (från sep 2018)

Nina Rees, Länsstyrelsen Värmland

Alexander Segersäll, Länsstyrelsen Örebro

Jörgen Sundin, Naturvårdsverket

Lina Törnqvist, Länsstyrelsen Dalarna

Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige