Vilthägn

Vilthägn har funnits länge i Sverige och beslut tas med stöd av flera olika lagstiftningar beroende på syfte samt djurslag i hägnet. Vilthägnsärenden hamnar på olika enheter och flera olika handläggare i länen och rutiner för hur dessa hanteras varierar. Till stöd för handläggningen finns idag ett flertal mallar som cirkulerar på länsstyrelserna men inga fastställda mallar.

Under senare år har nya typer av hägn aktualiserat frågan om att skapa gemensamma processer för sökanden och handläggare. Ett antal ansökningar om andra arter än vad vi oftast har i hägn i dag, till exempel stora hägn för jakt och visning samt hägn med syfte att träna jakthundar, ställer nya krav på handläggarna - både vad gäller beslutsfattande och tillsyn. Länsstyrelserna har identifierat att ett samlat grepp bör tas för de olika lagstiftningar som berör hägnärenden och att gemensamma rutiner för ansökan och handläggning tas fram.

​Projektet syftar till att

  • förenkla och enhetliggöra ansöknings- och handläggningsprocessen i olika typer av vilthägnsärenden.
  • skapa en vägledning för handläggare för hantering av olika typer av ärenden, vilket syftar till att länen gör likartade bedömningar i liknande fall.
  • ta fram gemensamma ansökningsblanketter och mallar för beslut,  vilket skapar en enhetlighet gentemot verksamhetsutövare.
  • ta fram informationsmaterial för att underlätta ansökningsprocessen för verksamhetsutövare.

Projektet startar i april 2019.

Projektplan Vilthägn

Projektförslag vilthägn

​Projektdeltgare

​David Bruun​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Eva Jansson​Länsstyrelsen Värmland
​Kari Langöen ​Länsstyrelsen Värmland
​Carina Nordlander​​Länsstyrelsen Dalarna
​Lars Plahn​Länsstyrelsen Uppsala
​Helén Wåhlstrand Persson​Miljösamverkan Sverige