Ålen - en världsvan resenär

Vår europeiska ål (Anguilla anguilla) är starkt hotad. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Samtidigt är ålen en art vi fiskar för konsumtion.

Vad kan vi göra för att skydda ålen? Här kan du läsa om det viktigaste du kan göra för att bidra till ålens överlevnad. Hjälp oss gärna sprida informationen om ålens situation och vad du ska tänka på när du köper ål. 

Illustration av en närbild på ett ålhuvud 

Att tänka på när du köper ål och ålprodukter

  • Fråga alltid om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer.
  • Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske. Du kan kontakta din Länsstyrelse som är tillsynsmyndighet.

 

Vad gäller för ålfiske?

  • Det är generellt förbjudet att fiska ål i Sverige.
  • Fångar du en ål måste du försiktigt släppa tillbaks den.
  • Enbart yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.
  • I vissa utpekade sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet. Det är inte tillåtet att sälja denna ål.
  • Misstänker du olagligt fiske kan du kontakta din Länsstyrelse eller Kustbevakningen.

 

 Informationsfolder

Vill du beställa en tryckt folder? Kontakta oss på e-post: miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

 

Varför är ålen hotad?

Hotet mot ålen har sannolikt flera orsaker. Påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter bidrar troligen till att antalet ålar minskar.

För att skydda ålen är den CITES-listad. Samtidigt bedriver vi ett aktivt ålfiske i Sverige. Läs mera om hur detta hänger ihop i vår informationsfolder.

 

Vill du veta mer om ål?

​Om projektet

CITES-lagstiftningen om ål trädde i kraft 2009, vilket innebär att handeln med ål faller under länsstyrelsernas tillsynsansvar. Parallellt med detta är ålen en art som fiskas för konsumtion.

Yrkesmässig handel med levande ål omfattas av krav på verksamhetstillstånd (enligt 26 § i artskyddsförordningen) och vid all handel med ål ska man kunna visa på lagligt ursprung (artikel 8 i EG-förordningen 338/97). Ålen regleras och övervakas också genom flera andra lagstiftningar. Det finns även en nationell ålförvaltningsplan.

Det är svårt att ha kunskap om och en helhetsbild kring denna omfattande lagstiftning. Till hjälp har Miljösamverkan Sveriges tillsyns- och informationsprojekt, Ål together II, tagit fram ett handläggarstöd med fokus på artskydds- och fiskefrågor. Här finns flödesbeskrivningar över relevant lagstiftning, checklista för artskyddstillsyn, tips för fisketillsyn med mera.

Projektet har inte arbetat med djurskydds- eller smittskyddsfrågor. Livsmedelslagstiftningen tas upp mycket översiktligt.

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i maj 2016.

Närbild på två handflator som visar upp flera levande ålyngelDen minskade invandringen av ålyngel till Europa är oroväckande.
Foto: Kerstin Söderlind

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[2]‬

​Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket (från februari 2016)

Jonas Andersson,                 Länsstyrelsen i Värmlands län

Åsa Kestrup,                 Naturvårdsverket (t.o.m. januari 2016)

Andrea Ljung, Jordbruksverket

Pia Ovik,                               Havs- och Vattenmyndigheten

Jens Persson,                           Havs och vattenmyndigheten

Karin Petersson,               Länsstyrelsen i Blekinge län

Johan Wagnström,          Länsstyrelsen i Skåne län

Carina Lif, projektledare Miljösamverkan Sverige