Strategisk naturvårdstillsyn 

Fokus för projektet är att underlätta för en nationellt mer likvärdig och jämförbar naturvårdstillsyn som är väl prioriterad utifrån det rimliga och faktiska tillsynsbehov som föreligger regionalt.

Miljösamverkan Sverige har under 2017-2019 genomfört projekt inom grön tillsyn i en tvåstegsraket. Vi startade med en fördjupad kartläggning av läget och gick sedan vidare med att ta fram verktyg för en strategisk naturvårdstillsyn. Arbetet har skett i samverkan med Naturvårdsverket.

 

Fördjupad kartläggning​

Projektet har tagit fram underlag och hjälp på vägen för det fortsatta arbetet på länen för att utveckla det gröna tillsynsarbetet. Vi har haft ett nära samarbete med Naturvårdsverket under hela processen.

Projektet startade 2017 med att ta fram en fördjupad kartläggning av länsstyrelsernas arbete med  prövnings- och tillsynsarbete inom naturvården.

Kartläggningen visar på

  • vilka förutsättningar länen har,
  • vilka tillsynsområden som är viktigast i olika delar av landet (en tillsynskarta)
  • vilka utmaningar som finns hos olika län,
  • framgångsfaktorer som kan spridas till andra.

För att få fram uppgifterna har Miljösamverkan Sverige gått igenom länsstyrelsernas svar i tidigare undersökningar som genomförts i vår regi. Vi har därutöver gjort utdrag av tidsredovisningar och ärendestatistik under åren 2014-2016. Förutom detta har djupintervjuer genomförts med en handläggare och en chef i 19 län.

Fördjupad kartläggning- rapport februari 2018

 

 

Strategisk naturvårdstillsyn

Den planerade tillsynen inom naturvårdsområdet behöver öka för att säkerställa syftet med miljöbalken. Tillsynsarbetet behöver i många fall få en ökad prioritering.

I den fördjupade kartläggningen framkommer det tydligt att länsstyrelserna arbetar väldigt olika med grön tillsyn och prövning. Särskilt markant är det inom tillsynen. Det finns ett behov av att ge förslag på riktning i arbetet och att försöka ge möjlighet till mera samsyn.

Syftet med projektet Strategisk naturvårdstillsyn är att ta fram verktyg som kan användas för att få en nationellt mer likvärdig och jämförbar naturvårdstillsyn. Det är viktigt att tillsynen är väl prioriterad utifrån det rimliga och faktiska tillsynsbehov som föreligger regionalt.

Projektet har bedrivits under 2018 och 2019 och ska tillhandahålla underlag och hjälp på vägen vid fortsatt arbete på länsstyrelserna i att utveckla tillsynsarbetet.

 Strategisk naturvårdstillsyn - rapport 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Content Editor ‭[1]‬