Grön utveckling

Miljösamverkan Sverige driver flera utvecklingsprojekt inom naturvårdsområdet med samlingsnamnet Grön utveckling. Under 2017-2019 har vi haft förstärkta resurser från Naturvårdsverket och därmed kunnat satsa på de gröna frågorna.
Grön utveckling

Gröna möjligheter 

Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom naturvården, såväl av tillsyn som prövning. Generellt behöver vi en bättre samsyn mellan länsstyrelserna. Det finns även goda möjligheter att hitta mer effektiva arbetssätt och på så sätt skapa ett ökat utrymme för tillsyn. Den kontrollerande tillsynen behöver lyftas. Det finns behov av riktade utbildningsaktiviteter. Vi kan utveckla samsyn till exempel genom att arbeta mera aktivt i de olika handläggarnätverken, genomföra nationella tillsynskampanjer, ta fram handläggarstöd av olika slag, använda sociala medier, utveckla platina med gemensamma mallar. Även uppföljning och utvärdering inom området behöver utvecklas.

Under 2017-2019 ansökte Miljösamverkan Sverige och fick förstärkta resurser  i form av totalt 3,1 Mkr av Naturvårdsverket för att arbeta med ovanstående frågor inom det naturvårdspaket vi kallar Grön utveckling.


 

Grön utveckling 2019

Vi fortsätter projektet ett tredje år, men nu i mindre omfattning. Aktuella delprojekt är:

  • Handläggarstöd Biotopskydd- gräns för skada, här pågår de sista justeringarna som beräknas vara klara hösten2019

 

 

  • Strategisk naturvårdstillsyn, uppföljning och fortsatt förankring.   Rapport finns här

 

 

 

 

 

 Nyhetsbrev september 2019 om Grön utveckling

 

 

Naturvårdshandläggarträff 23-24 oktober 2019

Tack för en bra avslutande konferens i oktober 2019.

Drygt 60 personer deltog, 20 länsstyrelser och Naturvårdsverket kom på träffen.

 Program för Naturvårdshandläggarträffen.

Grön utveckling 2018


Biotopskydd -var går gränsen för skada

Projektet tar fram ett stöd för att bedöma biotopskyddsärenden och möjliggöra likartat och rättssäker hantering. Med hjälp av stödet behöver länsstyrelserna inte hantera "onödiga ärenden" som medför en ringa eller minimal skada på naturen. På så vis frigörs tid som kan nyttjas till annan tillsyn som ger större miljö- och naturvårdsnytta.

Det handläggarstöd som tagits fram av projektet remisshanteras av länsstyrelserna våren 2019.

Projektplan Biotopskydd - var går gränsen för skada

 

Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § mb

Projektet syftar till att minska ärendemängden för ingrepp i naturmiljön som medför en ringa eller minimal förändring/skada skada/förändring av naturmiljön och att länsstyrelserna hanterar detta så likartat som möjligt. Projektet ska genomföras i samverkan med FO Natur och den E-tjänst som tas fram. Mer information finns på projektets egna sida.


Samarbetsytor för naturvården

Förvaltningsobjekt Naturs samarbetsyta  (tillgänglig enbart för länsstyrelserna) finns en samlad ingång för all samverkan som rör naturvårdsområdet. Projektet tar fram, bygger och lanserar de samarbetsytor som behövs inom naturvården. Projektet avslutas våren 2019.

Projektplan Samarbetsytor för naturvården


Strandskyddswebbar

Under 2017-2018 förvaltar Miljösamverkan Sverige Strandskyddsdelegationen.se och Strandskyddsdomar.se. Målet för detta projekt är att överlämna uppgiften till Förvaltningsobjekt Natur. Från och med januari 2019 är det förvaltningsobjekt Natur som ansvarar för strandskyddswebbarna. Projektet är avslutat.

Projektplan Strandskyddswebbar


 

Strategisk naturvårdstillsyn

Här arbetar vi med att  få en nationellt mer likvärdig och jämförbar naturvårdstillsyn som är väl prioriterad utifrån det rimliga och faktiska tillsynsbehov som föreligger regionalt. Projektet ska tillhandahålla underlag  och hjälp på vägen vid fortsatt arbete på länen i att utveckla tillsynsarbetet. Vi har en nära samverkan med Naturvårdsverket.

 

Stärkt grön tillsyn II

Under 2018 genomfördes en nationell tillsynskampanj inom strandskydd. Tio länsstyrelser medverkade. Samordnad tillsyn ökar möjligheten att fler län bedriver tillsyn samt ger större genomslag mot allmänhet och verksamhetsutövare.

 

Rapport från tillsynskampanj strandskydd

Projektplan Stärkt grön tillsyn II

Samarbetsyta Stärkt grön tillsyn II (internt länsstyrelsen)

 

Terrängkörning barmark

Vi har byggt ett handläggarstöd för terrängkörning barmark samt uppdaterat handläggarnätverket och fått igång en samarbetsyta för terrängkörning. Vi har även samverkat med Naturvårdsverket i deras informationskampanj. Projektet avslutades sommaren 2018. En e-tjänst lanserades våren 2019.

Handläggarstöd Terrängkörning barmark


Tillsynsvägledning inom naturvård

Projektet syftar till att stötta länsstyrelsernas tillsynsvägledning inom naturvårdstillsyn samt att få kommunerna att bedriva mer naturvårdstillsyn. Relevant material har tagits fram och nu finns en samarbetsyta på länsstyrelsernas intranät. Alla på länsstyrelsen har tillgång till denna samarbetsyta.

Projektplan Tillsynsvägledning inom naturvård


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[2]‬

Det bedrivs för lite grön tillsyn i Sverige och det är för stor variation i hur olika länsstyrelser jobbar med frågan. Den slutsatsen dras i Miljösamverkan Sveriges projekt "Stärkt grön tillsyn". I den avslutande projektrapporten beskrivs att situationen är dålig för naturvården och legitimiteten för lagstiftningen, samtidigt lyfts ett antal faktorer fram för att nå framgång i den gröna tillsynen.

Med grön tillsyn avses den tillsyn som länsstyrelserna bedriver över naturskyddade områden, fridlysta arter och människors friluftsliv. Bland de faktorer som förs fram för en lyckad tillsyn betonas vikten av fokus på rättelse i naturen.

"Att få fast miljöbrottslingar är i första hand polisen och åklagarens jobb. Där kan tillsynsmyndigheten bidra, men vi får inte nöja oss med det. Rättelse i naturen är fokus", skriver projektgruppen.

Dessutom understryks att den gröna tillsynen endast avser allmänna intressen, inte enskilda intressen. Detta är viktigt att ha i åtanke, då risken annars är att fokus hamnar för mycket på enskildas uppgifter istället för på den planerade tillsynen.