Biotopskydd

Ett tillsynsprojekt om det generella biotopskyddet.
Rapportomslag Biotopskydd

I februari 2008 påbörjade Miljösamverkan Sverige sitt tillsynsprojekt om det generella biotopskyddet. Det generella biotopskyddet innebär att stenmurar, åkerholmar, åkerholmar, odlingsrösen, källor, våtmarker, diken och mindre vattendrag är skyddade om de ligger i jordbruksmark. Dessutom är pilevallar och alléer skyddade, även på annan mark.

Projektets syfte var att underlätta de avvägningar som görs av länsstyrelserna i prövnings- och tillsynsfrågor. Syftet var också att skapa ökad kunskap och samsyn i frågorna, både på länsstyrelserna och hos andra aktörer.

I projektet togs det fram en rapport om juridiska förutsättningar och tolkningar av det generella biotopskyddet.

Biotopskydd - bråkiga begrepp

I projektets referensgrupp deltog anställda vid Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Vägverket, Riksantikvarieämbetet, Universitetet i Lund samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektet pågick 2008 till 2009 och är avslutat.

Projektdeltagare

Hannah Brandin   Länsstyrelsen Dalarnas län  
Erik Brimse    Länsstyrelsen Kronobergs län  
Elin Fornbacke   Miljösamverkan Sverige 
Anna Lind   Naturvårdsverket 
Inga-Lill Nyberg   Länsstyrelsen Västmanland län  
Anna Pettersson   Länsstyrelsen Uppsala län