Biotopskydd - gräns för skada 

Detta handläggarstöd är inriktat på tre olika naturmiljöer, träd, vattenmiljöer och stenmiljöer. Det är tänkt som ett komplement till Naturvårdsverkets vägledning och underlättar för en snabb och rationell hantering när länsstyrelsen behöver göra en rad bedömningar i biotopskyddsfrågor.


​Biotopskydd

Biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap 11 § miljöbalken innebär att det inte är tillåtet att utfära en åtgärd som medför risk för skada på naturmiljön i ett generellt biotopskyddsobjekt. Läs mera om detta i Naturvårdsverkets vägledning.

 

Bedömningar

Många upplever att det är svårt att bedöma vilka åtgärder som kan skada naturmiljön i biotopskyddsområdet och därmed ska förbjudas. För en snabb och rationell hantering av dessa frågor behöver handläggaren kunna avgöra om skaderekvisitet uppfylls eller inte. Dessa bedömningar behöver göras på ett likartat sätt i hela landet.

 

Komplement till Naturvårdsverkets handbok 

Handläggarstödet är ett komplement till Naturvårdsverkets handbok (2012:1) om biotopskyddsområden. De frågor som handboken ger svar på hanteras inte i detta handläggarstöd. Handläggarstödet utgår från ett antal problemställningar som i sin tur utgår från handboken samt från frågor som har kommit upp i diskussioner på mail, samarbetsyta m.m. De frågor som handboken ger svar på är inte med, utan bara de där mer vägledning behövs. Problemställningarna är grupperade efter olika typer av biotoper: träd, vattenmiljöer och stenmiljöer.

 

Juridiska avvägningar

I arbetet med att svara på frågeställningarna har projektet utgått från när en åtgärd kan skada naturmiljön ur juridisk mening. Vid bedömning av träden har utgångspunkten varit vilka åtgärder som får en sådan inverkan på trädets vitalitet att dess livslängd riskerar att påverkas negativt. För vatten- och stenmiljöer innebär det en bedömning av om ett ingrepp får en sådan påverkan på vatten-/stenmiljön att dess förutsättningar att utgöra livsmiljö eller tillflyktsort påverkas negativt.

 

Användningsområde för handläggarstödet

Handläggarstödet ska användas som stöd för länsstyrelsernas handläggare att bedöma om en specifik åtgärd innebär en risk för skada på naturmiljön i ett generellt biotopskyddsobjekt enligt bilaga 1 i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och därmed kräver en dispens. Handläggarstödet är inte avsett att användas av verksamhetsutövare.  

 

Länk till dokumentet  OBS! Enbart tillgänglig för länsstyrelsens handläggare.

 

Om projektet

"Biotoppskydd - gräns för skada" är ett delprojekt inom Miljösamverkan Sveriges treåriga satsning på Grön utveckling.

Projektledare: Lena Strömvall, Länsstyrelsen i Västmanlands län