Tillsyn Miljökvalitetsnormer Vatten

Detta webbaserade handläggarstöd är tänkt att vara en hjälp till att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten blir en naturlig del i det ordinarie arbetet med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Tillsynsmyndigheterna har alltid arbetat med vattenrelaterade frågor, däremot är miljökvalitetsnormerna ett relativt nytt verktyg för oss.

Handläggarstödet har tagits fram av ett projekt inom Miljösamverkan Sverige. Inför färdigställandet har handläggarstödet remitterats till länsstyrelsernas miljövårdsdirektörer. Miljösamverkan Sveriges styrgrupp antog handläggarstödet 13 mars 2013. Varje enskild myndighet ansvarar själv för tillämpningen av innehållet.

Ill. Dietmar Design

Utveckling Projektets slutsatser Verktygslåda VattenförvaltningOBS! Nytt handläggarstöd, daterat 2020, kring MKN vatten och tillsyn miljöfarlig verksamhet- länk finns här.

Innehåll

Med hjälp av bilden ovan kan du hitta de olika delarna av handläggarstödet. Det går också bra att använda det grå fältet här till vänster.

Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet ”Tillsyn MKN vatten” gjort detta handläggarstöd för de  som arbetar med tillsyn miljöfarlig verksamhet, tillsyn vattenverksamhet samt vid beredningssekretariaten. Målgruppen är i första hand länsstyrelserna men vi hoppas att även till exempel kommunerna kan ha nytta av handläggarstödet.

Under projekttiden 2011-2013, upplevde projektgruppen att länsstyrelsernas arbete med miljökvalitetsnormer vatten utvecklades. Vårt handläggarstöd är ett försök att stötta den utvecklingen och utgår från läget i januari 2013.

 

Syfte

Projektets syfte har varit att arbeta fram ett handläggarstöd kring hur miljökvalitetsnormerna för vatten kan användas i länsstyrelsens tillsynsarbete, underlätta kunskapsöverföring och skapa  möjligheter för samsyn i frågan.

Samsyn i ärendehanteringen

En erfarenhet från vårt arbete är att projektgruppen har lagt mycket tid på att försöka förstå varandras roller och hur vi arbetar med miljökvalitetsnormerna för vatten. Ramen för arbetet är miljöbalken och ramdirektivet för vatten (implementerat i framförallt vattenförvaltningsförordnignen). Vattenförvaltninsförordningen innehåller målsättningar som ibland inte upplevs helt samstämmigt med arbetet med tillsyn av 9 och/eller 11 kap.  miljöbalken. Till det kommer andra mål (till exempel de svenska miljökvalitetsmålen) som behöver synkroniseras i tillsynsmyndighetens arbete. Miljöbalken är ett av de styrande verktyg som ska förverkliga arbetet med dessa olika målsättningar. Det är viktigt att få en samsyn kring hur vattenförvaltningen kan användas i ärendehanteringen och vice versa.

För att underlätta i ärendehanteringen har vi tagit fram checklistor, frasarkiv,  samlat goda exempel med mera. Vi rekommenderar också den enkla metoden  "Rundabordssamtal". Detta och mycket annat finns att hämta på denna webbplats. 

Tack till referensgruppen

Projektgruppen riktar ett stort tack till referensgruppen som bidragit med sin kunskap. Klas Köhler har dessutom hjälpt oss komplettera handläggarstödet ur perspektivet förorenad mark.

I referensgruppen ingick

Elisabeth Andersson, Skogsstyrelsen

Per Andersson, Naturvårdsverket

Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län

Tove Göthner, Sveriges kommuner och landsting

Rasha Ishaq, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Håkan Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län

Klas Köhler, Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Övrig samverkan

Projektet har även haft regelbundna kontakter med Miljösamverkan Västra Götaland som parallellt har tagit fram handledningen ”Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken” med målgrupp kommunerna. Vi hänvisar till denna handledning på ett antal ställen i våra texter.

Projektet har också använt Naturvårdsverkets vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet, 2011.

Projektgrupp

Projektgruppen har bestått av

Pia Almbring, tillsynsvägledning, Havs- och vattenmyndigheten

Therese Carlsson, vattenverksamheter, Länsstyrelsen i Dalarnas län (tom mars 2012)

Sofie Palmquist, miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Anna Roxell, vattenverksamheter, Länsstyrelsen i Stockholms län (rån maj 2012)

Helena Segervall, samordnare, Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Anna Åhr Evertson, samordnare beredningssekretariatet, Länsstyrelsen i Stockholms län

Carina Lif, projektledare, Miljösamverkan Sverige

Initialt deltog även

Maria Renberg, jurist, Vattenmyndigheten Bottenviken

Anders Skarstedt, vattenverksamheter, Länsstyrelsen i Jönköpings län

 Materialet i rapportform

 Webbaserat handläggarstöd

Detta är ett (andra) försök som vi gör inom Miljösamverkan Sverige med webbaserat handläggarstöd. Det finns säkert mycket att förändra och förbättra. Vi jobbar vidare på det.
Här hittar du en powerpointpresentation av innehållet i handläggarstödet.

 Begrepp

Det är enbart miljökvalitetsnormer för vatten som tas upp i detta handläggarstöd. Miljökvalitetsnormer för luft är inte aktuella i sammanhanget.

Vi använder oss genomgående av begereppet vattenförvaltningsförordningen och syftar då på Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660).

Vi skriver likaså vattendirektivet och syftar då på ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

 Projektgrupp

I projektgruppen ingick

Pia Almbring, Havs- och vattenmyndigheten

Therese Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län (tom mars 2012)

Sofie Palmquist, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Anna Roxell, Länsstyrelsen i Stockholms län (från maj 2012) 

Helena Segervall, Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Anna Åhr Evertson, Länsstyrelsen i Stockholms län

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

 

 Miljösamverkan Västra Götaland

Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken

Projektet har haft regelbundna kontakter med Miljösamverkan Västra Götaland som parallellt har tagit fram handledningen ”Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken” med målgrupp kommunerna. Vi hänvisar till denna handledning på ett antal ställen i våra texter.