Hantering av massor

När är det OK att använda schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål? Till hjälp för dig som är miljöinspektör och hanterar dessa frågor har Miljösamverkan Sverige tagit fram handläggarstöd kring prövningsnivå, anmälningsärenden och uppsökande verksamhet.
Hantering av massor

Schaktmassor

Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för hantering av massor. Samhället hanterar stora volymer avfall i form av schaktmassor, såväl icke förorenade som förorenade massor. Lagstiftningen som reglerar detta är komplicerad.

Vi har tagit fram några verktyg som underlättar tillsynsmyndigheternas arbete.Vi hoppas de kan bidra till en ökad samsyn kring aktuella frågor samt ökad operativ tillsyn.

Naturvårdsverkets handbok 20010:1, Återvinning av avfall för anläggningsändamål, ligger till grund för vårt arbete

​Handläggarstöd

Bedömning av prövningsnivån
Vad avgör om ett ärende ska hanteras som anmälningsärende eller ej? När ska användning av schaktmassor i anläggningsändamål prövas? Här finns stöd i dessa resonemang. Vi har gjort en tolkning av tabell 2 i Naturvårdsverkets handbok. 

Bedömning av anmälningsärende  
Detta är ett stöd för hur du bedömer en anmälan om användning av schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål.

Vad bör en anmälan för användning av avfall i anläggningsändamål innehålla?
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett utförligt stöd för vilka uppgifter tillsynsmyndigheten bör ha tillgång till för att korrekt hantera ett anmälningsärende enligt verksamhetskod 90.140.

Checklista för uppsökande verksamhet

Checklista för uppsökande verksamhet
Här finns en checklista att ta med vid operativ tillsyn. Vad ska du tänka på vid kontroll av hantering av schaktmassor?

Underlag till checklistan
Läs detta underlag innan du använder checklistan ovan. Det ger en ökad förståelse för checklistan. 

​Hjälpmedel

Domar
Några användbara domar kring masshantering.

Ordlista
En ordlista med vanliga begrepp inom masshantering. Vi har utgått ifrån ordlistan i Naturvårdsverkets handbok och kompletterat den.

Volymer
Hur många kubikmeter schaktmassor ryms på en lastbil med släp? Här gör vi ett försök att åskådliggöra volymer.

 Hjälp till Verksamhetsutövaren

Det är vanligt med överblivna schaktmassor. Vad krävs av dig som Verksamhetsutövare för att använda dem i anläggnings-ändamål? Här finns ett flödesschema som ger en bra överblick av gällande regelverk.

 

 Andra handläggarstöd om masshantering

​Flera regionala miljösamverkan och länsstyrelser har tidigare tagit fram hangläggarstöd kring hantering av massor. Du hittar en sammanställning av dem här.