Täkter - efterbehandling

Under 2006 togs det fram en exempelsamling om efterbehandling av täkter.
Omslag Efterbehandling av täkter

I exempelsamlingens inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av olika aspekter vid bedömning och planering av efterbehandling av täkter. I rapporten redovisas även 15 exempel på efterbehandlade täkter med en allmän bakgrund, hur efterbehandling skett, vilka problemområden som funnits och vilka kostnader som uppstått. Dessutom finns ett förslag till en modell för beräkning av säkerheter som, med regionala justeringar, ska kunna användas över hela landet.

Efterbehandling av täkter - en förtäkt vägledning

Målgruppen för rapporten är framför allt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av täkter.

Projektet pågick under 2006 och är avslutat.

 

Notering 2018-01-24:

Miljösamverkan Sveriges rapport Efterbehandling av täkter – en förtäkt vägledning, 2006-11-30, används av de tolv län som har miljöprövnings­delegationer vid beräkning av säkerheter för täkter.

Miljöprövningsdelegationernas samverkansgrupp beslutade under våren 2017 att göra en jämförelse av hur varje MPD beräknar storleken på den ekonomiska säkerheten för täkter. Syftet var att se över behovet av att ensa beräkningarna i framtiden. Under hösten 2017 gjorde MPD vid Länsstyrelsen i Örebro en studie av hur Miljö­samverkan Sveriges vägledning används av de tolv miljöprövnings­delegation­erna vid beräkning av säkerheten för en bergtäkt. Resultatet av undersökningen och ett förslag till ensning presenterades vid MPD-nätverkets möte den 9 november 2017. I minnesanteckningarna från mötet sägs att MPD-nätverket kom överens om att följa förslaget i så stor utsträckning som det är möjligt.  

Förslag till ensning vid beräkning av säkerhet för bergtäkt

MPD räknar enligt Miljösamverkan Sveriges modell och enligt nedan

- Beräkningen görs för tillståndstiden + 2 år

- MPD tar bort de fasta kostnaderna och räknar istället på 4 kr/m2 för verksamhetsytan (enligt Mark- och miljööverdomstolens dom den 3 april 2012, mål nr M 6204-11).

- MPD räknar med 2 % enligt riksbankens prognos

- MPD räknar med 14 kr/m2 för brytningsområdet (uppräknat med KPI från 2006 då det var 12 kr).

 

Projektdeltagare

John Dagobert   Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Tove Göthner   Länsstyrelsen Västerbottens län
Ingela Höök   Miljösamverkan Sverige 
Barbro Jansson   Länsstyrelsen Västmanlands län 
John Sjöström    Naturvårdsverket 
Mats Waern    Länsstyrelsen Kalmar län