Samråd enligt 6 kap miljöbalken

Under 2019 kommer Miljösamverkan Sverige att uppdatera hela detta material. Hittills har informationsfoldern och stöd för bedömning inklusive checklista fått ny utforming.

Uppdatering av handläggarstödet pågår 2019 

Under 2019 arbetar vi med att uppdatera detta handläggarstöd, behovet är stort i och med den förändrade lagstiftningen. En ny projektgrupp finns på plats för att ta sig an uppdraget. Vi kompletterar även med vattenverksamheter och natur.

 

Ny folder finns

Vi började med att ta fram en ny version av informationsfoldern som kortfattat beskriver samrådsprocessen. Foldern är främst riktad till verksamhetsutövare men även andra målgrupper kan ha nytta av den.

Erika Holgersson, Länsstyrelsen Jämtland har gjort uppdateringen i samverkan med Naturvårdsverket. En referensgrupp har granskat innehållet.

Foldern finns i två varianter, en för utskrift och en digital. Utskriftsversionen kräver pappersformat A3 och viks i tre delar på samma sätt som tidigare.

 

Stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan 

Vi har även tagit fram ett ny version av "Stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan" utifrån aktuell lagstiftning. Här har vi haft  miljöjurist Johanna Ersborg till hjälp med arbetet. Länsstyrelsernas strategiska chefsgrupp för miljöskydd och representanter från Naturvårdsverket har varit referensgrupp.

Under tiden som vårt nya projekt arbetar ser vi gärna att detta dokument kommer till användning och vi tar gärna emot synpunkter på innehållet.

Du hittar dokumentet överst till höger här på sidan.

 

Projektplan

Projektplan för uppdatering av handläggarstöd samråd 6 kap. miljöbalken.

 

Projektgrupp 2019

​Karl-Martin Calestam​Länsstyrelsen i Stockholms län
​Veronica Driberg​Länsstyrelsen i Dalarnas län
​Erika Holgersson​Länsstyrelsen i Jämtlands län
​Charlotte Jönsson​Länsstyrelsen i Skåne län
​Lotta Schurmann​Länsstyrelsen i Hallands län
​Carina Lif​Miljösamverkan Sverige

 ------------------------------------------------------------------------

Tidigare projekt 2013

Projektets syfte har bland annat varit att visa på möjligheter att samordna och utveckla samrådsprocessen inför tillståndsprövningar enligt miljöbalken, samt att tydliggöra vikten av samrådet och dess betydelse för att höja kvalitén på ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Handläggarstödet möjliggör samsyn hos landets länsstyrelser när det gäller samrådsprocessen och bidrar till en likriktning av tillståndsprövningen vid mark- och miljödomstolarna samt länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.

Handläggarstödet riktar sig främst mot samråd inför tillståndsprövningar enligt 9 kap. miljöbalken. Materialet bör också kunna användas när det gäller tillståndsprövningar enligt 11 kap. Vissa anpassningar kan då behövas.

Projektet pågick under perioden november 2012 - november 2013.

Ytterligare material

Nedanstående material finns i rapporten som bilagor. Du hittar det även som separata filer i högerboxen här intill.

Informationsfolder

Vi har tagit fram en folder som kortfattat beskriver samrådsprocessen. Foldern är främst riktad till verksamhetsutövare men även andra målgrupper kan ha nytta av den. Skriv ut foldern och vik den på tre så får den ett behändigt format.

Beskrivning av samrådsprocessen

Bilaga 1 innehåller en mer utförlig information om samrådsprocessen riktad till verksamhetsutövare. Syftet med texten är att den ska ingå i en länsstyrelsegemensam broschyr "Att söka tillstånd". MPD-länen arbetar just nu med att ta fram broschyren. Det är fullt möjligt att sprida bilaga 1 till verksamhetsutövare i avvaktan på den färdiga broschyren.  

Processchema

Bilaga 2 är ett processchema över samrådet sett ur länsstyrelseperspektiv. Det ger en god överblick för de olika momenten.

Kriterier BMP

I handläggarstödets bilaga 6 hittar du en checklista som vi hoppas är till hjälp vid tillämpningen av kriterierna i bilaga 2, förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. Olika konkreta exempel kan vara till hjälp vid din bedömning om den planerade verksamheten/åtgärden innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Mallar

Bilaga 4, mall för internremiss, bilaga 5, meddelande om betydande miljöpåverkan och bilaga 7, mall för beslut kring betydande miljöpåverkan finns tillgängliga som mallar i Platina inom kort. Mallarna finns även på projektets grupparbetsplats. För att få tillgång till dem så krävs att du går in via grupparbetsplatsen klickar på "Samråd enligt 6 kap miljöbalken". Mallarna finns i wordformat i mappen "Beslutsmall, internremiss och BMP-meddelande" under rubriken "Handläggarstöd".

 

Projektdeltagare

Anna Bohlin Länsstyrelsen Stockholms län
Helena Bäckman Länsstyrelsen Jönköpings län
Kerstin Harvenberg            Länsstyrelsen Västra Götalands län
Erika Holgersson Länsstyrelsen Jämtlands län
Maria Hållmarker Länsstyrelsen Dalarnas län
Charlotte Jönsson Länsstyrelsen Skåne län
Carina Lif Miljösamverkan Sverige
Åke Mauritzson Länsstyrelsen Uppsala län och Länsstyrelsen Gotlands län
Ylva Ågren Länsstyrelsen Västerbottens län

 

 Content Editor ‭[1]‬

Nu finns en uppdaterad folder som går bra att skriva ut och sprida vid diskussioner om samråd.

OBS! Pappersformat A3 som viks på tre. Kom ihåg boköppning.

Folder_A3_utskrift.pdf 

 

Folder_A3_webben.pdf

 

Här finns stöd  för din bedömning av betydande miljöpåverkan för verksamheter och åtgärder. Resonemang plus checklista. OBS! ej slutlig version.

Stöd-vid-bedömning-bmp-019.docx