Klimatanpassning i tillsyn

Hur kan negativa effekter av klimatförändringar vägas in i tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden?

Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter. Med ett förändrat klimat menas bland annat ett klimat med högre och lägre flöden i vattendrag, extrema havsvattenstånd, fler skyfall samt ökad risk för ras och skred och erosion. Det är även viktigt att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden. Om det inte görs kan antalet föroreningstillfällen- och kostnaderna- öka i framtiden.

​Syftet med projektet är att minska de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till, genom en mer klimatanpassad tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. Projektet ska leverera ett material som beskriver vilka möjligheter länsstyrelsen och kommunen har inom tillsynen att inkludera effekter av klimatförändringarna. Projektet ska även ge förslag på metoder och arbetssätt som möjliggör detta.

Projektplan Klimatanpassning i tillsyn.pdf

​Projektdeltagare

​Micael Bredefeldt ​Länsstyrelsen Norrbotten
​Frida Moberg​Länsstyrelsen Jönköping
​Erik Eneroth​Länsstyrelsen Jönköping 
​Viveka Sjödin​Länsstyrelsen Västernorrland
​Siv Hansson  ​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Anna Georgieva Lagell​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige