Ekonomiska säkerheter

Miljöfarliga verksamheter i landet har lämnat ekonomiska säkerheter för flera miljarder kronor. Säkerheterna skyddar samhället från att behöva stå för kostnaden för efterbehandling om ett ansvarigt företag försatts i konkurs eller av någon annan anledning inte kan fullfölja sina skyldigheter.

Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet arbetat fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna.

Handläggarstödet är tänkt att fungera som ett praktiskt stöd för länsstyrelserna i arbetet med ekonomiska säkerheter. Vi inleder med att ta upp vilka branscher och verksamheter som i första hand berörs och tar även upp utformning och storlek av den ekonomiska säkerheten.

Den praktiska hanteringen av ekonomiska säkerheter vid länsstyrelsen ges stort utrymme i materialet. Länsstyrelsen har många olika uppgifter som vi beskriver, en i taget.

Ianspråktagande av en säkerhet ställer höga krav på juridisk och ekonomisk kompetens, samtidigt som det är relativt ovanligt att en ekonomisk säkerhet tas i anspråk. Vi har därför valt att fördjupa oss i detta i materialet. Dels ger vi en teoretisk grund, dels visar vi genom praktiska exempel på hur tillsynsmyndigheter agerat när de tagit en säkerhet i anspråk.

Ekonomisk säkerhet för befintliga föroreningar vid omprövning tas upp kortfattat i slutet av materialet som avslutas med ordlista, referenser och länkar samt rättsfallslista.

Projektet startade hösten 2017 och pågick till december 2018.

​Projektdeltagare

​Jennie Folkunger​Länsstyrelsen Skåne
​Ingrid Lidgard​Naturvårdsverket, t o m feb 2018
​Anna-Lena Olsson ​Länsstyrelsen Halland
​Ylva Ågren​Länsstyrelsen Västerbotten
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige

 

 Content Editor ‭[2]‬

 

Ekonomiska säkerheter Handläggarstöd.pdf 

OBS Det tidigare felet i exemplet på moderbolagsborgen på sid 19 är rättat i den nu utlagda versionen.