Checklistor i NikITa

I projektet Checklistor i NikITa tar vi fram innehållet i de checklistor som ska finnas i länsstyrelsens nya handläggarstöd NikITa. Syftet är att förenkla tillsynsbesöket för handläggaren och att göra tillsynsbesöken mer enhetliga.

​Tillsynsbesöken av miljöfarlig verksamhet kan se olika ut både vad gäller bransch och vad som tillsynas. Handläggare på länsstyrelserna efterfrågar anpassade checklistor för att minska administrationen inför och öka enhetligheten vid tillsynsbesöken. I samband med att det nya handläggarstödet NikITa tas fram för att ersätta miljöreda har det förberetts funktioner för att kunna tillhandahålla checklistor. En checklista ska kunna tas fram ur systemet innan tillsynsbesöket genom att välja de områden som ska tillsynas.

En projektgrupp med bred miljötillsynskunskap arbetar fram innehållet i checklistorna. Första steget är att identifiera vilka listor vi ska ta fram genom att kartlägga behov och befintligt material. Därefter börjar ett arbete med att ta fram frågor och förslag på checklistor. När det finns färdiga förslag till checklistor kommer dessa att skickas ut på bred remiss. Vi arbetar därefter in synpunkter och färdigställer listor som kan levereras till NikITa. Vi kommer också att tillsammans med Förvaltningsobjekt miljöskydd ta fram en plan för förvaltning av checklistorna. I samband med lanseringen av NikITa kommer vi att göra en kommunikationsinsats för att utbilda handläggarna i hur checklistorna ska användas.

Projektplan Checklistor NikITa-webb.pdf

 

Checklistor ute för synpunkter

Vi vill fram till den 6 september få in synpunkter från länsstyrelserna på de framtagna checklistorna. Listorna som vi tar fram inom projektet är:

  • Förberedelse inför tillsynsbesöket
  • Egenkontroll
  • Avfallshantering
  • Energitillsyn- ej med i detta utkast. Kommer att arbetas fram i samarbete med projektet Incitament för energieffektivisering.

Du hittar utkastet till instruktion här

Instruktion Checklistor till NikITa.docx

Instruktionen ska finnas tillgänglig via länk i anslutning till checklistorna i NikITa. Frågorna till verksamhetsutövaren (som i instruktionen finns i första kolumnen för respektive tabell) kommer även att läggas in i funktionen checklistor i NikITa. Instruktionen ska vara ett stöd för hur man ska använda listorna där även syfte med frågan och lagkrav tydliggörs på ett annat sätt än vad som är möjligt i NikITa.

​Projektdeltagare

​Sabine Fell​Länsstyrelsen Kalmar län
​Anna Eriksson​Länsstyrelsen i Örebro län
​Marie-Louise Lüsch​Länsstyrelsen i Jönköpings län
​Jill Lindstam​Länsstyrelsen Östergötland
​Elin Einarson Lindvall(projektledare)​Miljösamverkan Sverige