Grunder om MKN vatten

I handläggarstödet utgår vi ifrån att du har grundkunskaper om vattenförvaltning och MKN vatten.  Navigera via länkarna i vänsterlisten.

Behöver du friska upp dina grundkunskaper om vattenförvaltning och MKN har vattenmyndigheterna en bra introduktion här

Det finns även mycket att läsa i Miljösamverkan Sveriges tidigare handläggarstöd ”Tillsyn Miljökvalitetsnormer Vatten”  OBS! Notera att det är daterat 2013. Det mesta gäller ännu, vissa förändringar har dock skett.

I handläggarstödet utgår vi ifrån att du känner till ett antal olika begrepp inom MKN. Om du vill fördjupa dig rekommenderar vi VISS-Hjälp

Beredningssekretariat

Varje länsstyrelse har ett beredningssekretariat som kan svara på dina frågor om MKN vatten. Beredningssekretariatet tillsammans med vattenmyndigheterna genomför alla analyser och bedömningar som redovisas i VISS. 

 

Syftet med miljökvalitetsnormerna

För att

  • förbättra,
  • skydda,
  • bevara och
  • inte försämra vattenkvaliteten

används i miljöbalken miljökvalitetsnormer (MKN) som mått på den kvalitet som ska uppnås i vattenmiljön och som verktyg för att förbättra och bibehålla kvaliteten i vattenmiljön. Här spelar tillsynen en viktig roll.

MKN gäller på vattenförekomstnivå, alltså för vattenförekomsten som helhet. Alla vatten är inte vattenförekomster. 

Ny lagstiftning

Ny lagstiftningen från januari 2019 (2 kap. 7 § och 5 kap. 4 § miljöbalken) ställer högre krav på såväl verksamhetsutövaren som tillsynsmyndigheten. Fördjupa dig här:

Otillåten försämring och äventyrarbegreppet

Första januari 2020 träder Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) i kraft. Tidigare föreskrifter HVMFS 2013:19 upphör nu att gälla.

  

Statusklassificering ytvatten

Detta är en bedömning av vattnets nuvarande status. För att göra bedömningen används data från övervakning i vatten som fanns tillgänglig. Vattenmyndigheten gör bedömningen av vattnens ekologiska och kemiska status. I detta projekt belyser vi ekologisk och kemisk status.

Statusklassificering sker i sexårscykler, men det är möjligt att klassa om när ny data visar på annan status än den som finns i VISS. Det kan exempelvis ske om en verksamhetsutövare provtar och hittar föroreningar från verksamheten i recipienten som inte var kända när beredningssekretariatet genomförde sin bedömning. Vid osäkerhet om klassificering kontakta ditt beredningssekretariat.

Läs gärna mer om statusklassificering i VISS-Hjälp.

  

Begreppet miljögifter

​Begreppet miljögifter förekommer inte i föreskrifter, förordning eller direktiv men används av Havs- och vattenmyndigheten för:

• Särskilda förorenande ämnen, SFÄ, en kvalitetsfaktor inom fysikalisk-kemiska faktorer, som bedöms vid ekologisk statusklassificering.

• Prioriterade ämnen och prioriterade farliga ämnen, de gränsvärdesämnen som bedöms vid klassificering av kemisk ytvattenstatus.

Vi har ett eget avsnitt i handläggarstödet för miljögifter i tillsynen:

Miljögifter

 

 

 HVMFS 2019:25

HVMFS 2019:25 är en central föreskrift i allt arbete med miljökvalitetsnormer för vatten. Handläggarstödet hänvisar ofta hit.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

HVMFS 2019:25 ersätter HVMFS 2013:19 1 januari 2020.

 

 Verktyg för bättre vatten

Verktyg för bättre vatten

Miljökvalitetsnormer - bakgrund, utformning och användning

En publikation från Vattenmyndigheterna, reviderad 2019.