Tillsyn av MKN vatten

För att

  • förbättra,
  • skydda,
  • bevara och
  • inte försämra vattenkvaliteten

används i miljöbalken miljökvalitetsnormer (MKN) som mått på den kvalitet som ska följas i vattenmiljön och som verktyg för att förbättra och bibehålla kvaliteten i vattenmiljön. Här spelar tillsynen en viktig roll.

 

MKN gäller på vattenförekomstnivå 

MKN gäller på vattenförekomstnivå, alltså för vattenförekomsten som helhet. Verksamheten ska redovisa sin påverkan på aktuella kvalitetsfaktorer och MKN. Provtagningar/undersökningar ska då ställas i relation till vattenförvaltningens övervakningsstationer, som är representativa för vattenförekomsten och där MKN ska följas. Detta för att klargöra om verksamhetens utsläpp riskerar att statusen försämras  på kvalitetsfaktornivå eller att god ekologisk status riskerar att äventyras.

 

Ny lagstiftning 

Ny lagstiftningen från januari 2019 (länkar till förändring i 5 kap. 4 § och 2 kap. 7 § miljöbalken) ställer högre krav på alla parter.

 

Krav på verksamhetsutövaren

Verksamheter som påverkar vattenmiljön måste redovisa hur  statusen påverkas på kvalitetsfaktornivå och om MKN riskerar att äventyras. Redovisningen ska utgå från hur relevanta kvalitetsfaktorer och parametrar riskerar att påverkas och om en otillåten försämring kan uppkomma. Verksamhetsutövaren måste även redovisa vilken betydelse verksamhetens påverkan har för möjligheterna att nå den status den aktuella vattenförekomsten ska ha enligt en miljökvalitetsnorm.

 

Krav på tillsynsmyndigheten

Tillsynsmyndigheten måste se till att verksamhetsutövaren vidtar de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att förhindra att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. Tillsynsmyndighetens bedömning ska främst grunda sig på verksamhetens redovisning av utsläpp och dess effekter i vattenmiljön.

 

Goda exempel

Här har vi samlat exempel på hur du som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet kan inkludera MKN. Vi hoppas du kan få inspiration och hitta exempel på verktyg för hur du kan arbeta.

Det är lämpligt att tillsynsmyndigheten besöker verksamheten och informerar om vattenförvaltningen och MKN. Länsstyrelsen i Jönköpings län har mycket material kring detta.

 

Tillsyn i ett samlat grepp

Här finns exempel hur det går att arbeta med tilsyn utifrån ett samlat grepp. Antingen från ett avrinningsområdespersepktiv alternativt bransch eller ämne.

 

Stöd i tillsynen

Letar du checklista eller mallar med koppling till MKN och tillsyn miljöfarlig verksamhet finns material här.

 

Tillsynsprojekt i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län bedriver en treårigt tillsynsprojekt, 2018-2020, med fokus på MKN vatten. Här finns mycket användbart material framtaget.

 

 

Tillsynsschemat

Nästa steg är inventering

 

 Verktyg för bättre vatten

En folder från Vattenmyndigheterna som ger dig kunskap om MKN.

Verktyg för bättre vatten