Tillsynsprojekt med fokus på MKN vatten

Ett intressant tillsynsprojekt pågår i Jönköpings län 2018-2020.

Länsstyrelsen i Jönköpings län driver 2018-2020 ett projekt som innebär ett konkret arbetssätt för tillsyn av miljöfarlig verksamhet utifrån perspektivet miljökvalitetsnormer för vatten. 

Projektet innebär ett tätt samarbete mellan enheterna för miljöskydd respektive vatten. De har tillsammans prioriterat och utformat arbetssättet. Projektledare är Katarina Carthew.

Målet för projektet är att miljöfarliga verksamheter i länet minskar sin negativa påverkan alternativt minskar risken för negativ påverkan på lokala vattenförekomster. Ett annat mål för projektet är att verksamhetsutövaren ökar sin kunskap om statusklassningen i den lokala vattenförekomsten.

 

Prioritering krävs

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsyn över ett stort antal miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen har valt ut de verksamheter som besöks i projektet utifrån hur stark kopplingen är mellan utsläpp och statusklassningen av recipienten. SÅV (Samlat åtgärdsprogram Vatten) har använts för att göra denna prioritering.

​Tillsynsbesöket

Projektet har tagit fram checklistor och andra dokument som stöd vid tillsynsbesöket. De presenteras här till höger på sidan. Det finns tydliga syften för tillsynen.

Tillsynsbesöket ska:

  • Höja kunskapen om statusklassningen i den lokala vattenförekomsten och miljökvalitetsnormer generellt.
  • Klargöra var verksamhetsutövaren kan hitta information om statusklassningen.
  • Klargöra hur verksamheten påverkar vattenförekomsten.
  • Ge möjligheter till en öppen diskussion kring förbättringsåtgärder för att minska risken för en negativ påverkan.
  • Motivera verksamhetsutövaren att bolla idéer med tillsynsmyndigheten. Vad kan var möjligt att genomföra?

Motivation och uppmuntran är en viktig del i samtalet. Det är angeläget att etablera kunskaper om vattenförekomsten. Tillsynsbesökets fokus är oftast att motivera verksamhetsutövaren till frivilliga förbättringsåtgärder som genomförs på eget initiativ för att minska utsläppen till vatten. I sammanhanget ska det vara tydligt att verksamhetsutövaren är skyddad av sitt tillstånd i de delar av verksamheten och dess påverkan som är prövade. 

 

Periodisk besiktning/undersökning

En slutsats under projektets första år är att det fungerar väldigt bra att kombinera MKN-besöket med en periodisk besiktning/undersökning. Konsulten som genomför besiktningen kan då ha extra fokus på vattenfrågorna och det blir en naturlig koppling till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Jonkoping-farg_liggande.gif

 Webbinarie 31 mars 2020

Länsstyrelsen Jönköping presenterar här sin metodik och sina erfarenheter från tillsynsprojektet.

Presentation

Inspelning

 Företagets checklista

​Verksamhetsutövaren behöver förbereda tillsynsbesöket. Som stöd skickar tillsynsmyndigheten denna checklista i god tid:

"Checklista för företag"

Det finns en checklista speciellt framtagen för avloppsreningsverk

"Checklista för företag - avloppsreningsverk"

Behöver du tillgång till checklistorna i wordformat? De är tillgängliga för länsstyrelsens handläggare här.

 

 Steg för steg

​I dokumentet "Steg för steg" beskriver Länsstyrelsen i Jönköpings län, varför och hur tillsynen med fokus på MKN vatten genomförs.

OBS! Dokumentet är inte uppdaterat utifrån ändring i lagstiftningen 1 jan 2019.

"Steg för steg" är ett stöd för handläggaren/inspektören.


"Steg för steg" finns även på länsstyrelsens intranät.

 

 Tillsynsbesöket

Inför, under och efter tillsynsbesöket finns en checklista som stöd för handläggaren/inspektören.

"Tillsynsmyndighetens checklista"

En version av presentationen nedan tas fram inför varje tillsynsbesök. I presentationen finns finns information om statusklassningen. Syftet med presentationen är att tydligt visa hur verksamheten kan påverka recipienten och få igång en diskussion vid besöket.

 Lst-Jonkoping-Presentation Tillsyn MKN vatten.pdf

Observera innehållet i kommentarsfälten. Behöver du tillgång till presentationen i annat format?

För länsstyrelsens handläggare finns presentationen här.