Provtagningsguide för miljökvalitetsnormer vatten

En praktisk väg från föreskrift till mätresultat, daterad 2019-08-XX.

OBS!

Arbete pågår med denna guide.

MKN-guiden är framtagen ur ett vattenförvaltningsperspektiv för att visa på hur delar av HVMFS 2013:19 kan användas i praktiken. Guiden är tänkt att vara ett stöd till länsstyrelsernas miljöskyddshandläggare, men kan även vara intressant för fler målgrupper som vill navigera i frågor runt provtagning för bedömning av MKN-ytvatten. Guiden är uppdelad i två delar vilka har lite olika upplägg och syfte. 

Texterna i guiden är avsiktligt korta men du hittar många användbara länkar. Exempelvis till föreskrifteroch vägledningar där du kan läsa vidare, stöd för beräkning och andra relevanta dokument.

 

Miljögifter

Delen som behandlar miljögifter baseras främst på fakta ifrån

HVMFS 2013:19

HaVs vägledning rapport 2016:26 

HaVs kunskapssammanställning rapport 2018:31

Utgångspunkten är att:

  • visa var du finner de ämnen som ingår vid bedömning av status i en vattenförekomst
  • förklara vad som går att utläsa i de olika tabellerna där ämnena presenteras
  • visa på förslag på vilka verksamheter som kan ge utsläpp av vilka ämnen - något som kan vara ett bra stöd vid kemikalieinventering
  • steg-för-steg nämna vad som är bra att tänka på vid analys av en verksamhets utgående vatten och vid analys i recipienten
  • ge stöd i hur resultaten kan bedömas och modelleras.

Länk till startsida Miljögifter 

 

Biologiska parameterar

Den andra delen i guiden visar på vilka biologiska parametrar som är känsligast för respektive miljöproblem samt redogör för hur de olika fysikaliska-kemiska parametrarna kan kopplas samman till respektive biologisk parameter och på så vis skapa en god bild av tillståndet i vattenförekomsten.

 .....

 Länk till startsida Biologiska parametrar


 

 HVMFS 2013:19

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

En central föreskrift i allt arbete med miljökvalitetsnormer för vatten. Handläggarstödet hänvisar ofta hit.

 

 

 Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus

​En vägledning för tillämpning av HVNFS 2013:19.

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:26

 

 Metaller och miljögifter - Effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden för sediment

​En kunskapssammanställning baserad på ämnesrapporter framtagna inom vattendirektivsarbetet.

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:31