Inventering

Ett viktigt led i tillsynsarbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för vatten är att verksamheten har god kunskap om sina kemikalier och processer samt utsläppspunkter och diffusa utsläpp. För att uppnå den kunskapen krävs ofta en grundläggande inventering.

 

Inventera verksamhetens kemikalier och processer

Det är angeläget att:

 • Verksamhetsutövaren har en uppdaterad kemikalieförteckning.
 • Verksamhetsutövaren ser över de ämnen som kan bildas i olika processteg.
 • Verksamhetsutövaren ser över innehållet i ingående material och utgående avfall.
 • De aktuella kemikalierna/innehåll i material och avfall stäms av med tabellerna över prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25).

Mer om inventering av kemikalier och processer finns här:

Inventera verksamhetens kemikalier och processer

 

Inventera verksamhetens utsläppspunkter och diffusa utsläpp 

Arbetssätt i sju steg:

 1. En första inventering
 2. Utsläpp till recipient eller vattenförekomst
 3. Hämta in uppgifter
 4. Kommunicera inventeringen till ditt beredningssekretariat
 5. Kvalitetssäkra tillsynsregistret
 6. Se över utsläppspunkten i emissionsdeklarationen
 7. Tillsynsvägledning

Mer om inventering av utsläppspunkter och diffusa utsläpp finns här:

Inventera verksamhetens utsläppspunkter och diffusa utsläpp