Egenkontroll

OBS! Innehållet på denna webbplats är arbetsmaterial.

Arbetet med egenkontroll är grundläggande och ger de underlag som krävs för tillsyn av MKN.

Vi har valt att dela upp avsnitten om egenkontroll i två delar, dels där utsläppen lämnar verksamheten och dels i recipienten/ vattenförekomsten. Du hittar mera under respektive sida.

 

Se över egenkontrollen – där utsläppen lämnar verksamheten

Det kan vara lämpligt att:

  • Utifrån kemikalie- och processinventeringen utforma provtagningen utifrån de ämnen som identifierats.
  • Se över val av parametrar i förhållande till villkor i tillståndet och de kvalitetsfaktorer som anges i HVMFS (2013:19)

  

 

  

Se över egenkontrollen – i recipient/vattenförekomst

Frågor att fundera över:

  • Sker provtagning/ undersökningar i recipienten och/eller närmaste vattenförekomst utifrån de ämnen/parametrar som kan kopplas till verksamhetens utsläpp?
  • Finns samordnad recipientkontroll och är verksamhetsutövaren medlem där?
  • Är vattenförekomsten klassificerad på de föroreningar som verksamheten släpper ut?
  • Finns det risk för att verksamhetens utsläpp äventyrar god/hög status i vattenförekomsten – spridningsberäkning?
  • Har det skett en bördefördelning av utsläppen till den närmaste vattenförekomsten (för näringsämnen se SMHIs vattenwebb)?

 

 Ill. Tillsynsschema