Egenkontroll

Arbetet med egenkontroll är grundläggande och ger de underlag som krävs för tillsyn av MKN.

Vi har valt att dela upp avsnitten om egenkontroll i två delar, dels där utsläppen lämnar verksamheten och dels i recipienten/ vattenförekomsten. Du hittar mera under respektive sida.

 

Se över egenkontrollen – där utsläppen lämnar verksamheten

Det kan vara lämpligt att:

  • Utifrån kemikalie- och processinventeringen utforma provtagningen utifrån de ämnen som identifierats.
  • Se över val av parametrar i förhållande till villkor i tillståndet och de ämnen/parametrar som anges i HVMFS 2019:25.

Mer om egenkontroll finns här:

  

  

Se över egenkontrollen – i recipient/vattenförekomst

Frågor att fundera över:

  • Sker provtagning/ undersökningar i recipienten och/eller närmaste vattenförekomst utifrån de ämnen/parametrar som kan kopplas till verksamhetens utsläpp?
  • Finns samordnad recipientkontroll och är verksamhetsutövaren med i den?
  • Är vattenförekomsten klassificerad på de föroreningar som verksamheten släpper ut?
  • Finns det risk för att verksamhetens utsläpp äventyrar god/hög status i vattenförekomsten – spridningsberäkning?
  • Har det skett en bördefördelning av utsläppen till den närmaste vattenförekomsten (för näringsämnen se SMHIs vattenwebb)?

Mer om egenkontroll finns här:

 

Det är viktigt att egenkontrollen dokumenteras. Tillsynsmyndigheten har då större möjlighet att kontrollera att rutinerna för kontroll är tillräckliga. För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, där finns krav på dokumentation av rutiner för fortlöpande kontroll.

Naturvårdsverkets handbok Egenkontroll 2001:3