Åtgärder för att minska utsläppp till vatten

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

Åtgärder för att minska utsläpp

Om verksamhetsutövaren bedömer att utsläpp av en viss förorening från verksamheten innebär risk för att god status inte kan uppnås i närmaste vattenförekomst, eller att statusen i vattenförekomsten riskerar att försämras bör verksamhetsutövaren vidta åtgärder.

I första hand bör verksamhetsutövaren föreslå och genomföra åtgärder, i enlighet med MB 2:3. Enklare åtgärder kan exempelvis vara att arbeta med optimering av driftsförhållanden. Om detta inte sker kan tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren om att undersöka vilka åtgärder som kan vara möjliga för att minska utsläppen (26 kap. 9, 22 §§ miljöbalken. 

Utifrån resultatet från en sådan undersökning kan verksamhetsutövaren genomföra åtgärder på frivillig väg, eller så kan tillsynsmyndigheten förelägga om åtgärder. Ett sådant föreläggande bör omfatta åtgärder som motsvarar bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § miljöbalken).

 

Skärpt lagstiftning 1 jan 2019

1 januari 2019 genomfördes förändringar i 2 och 5 kap. miljöbalken som innebär att rimlighetsbedömningen förändrats när det gäller MKN vatten. läs mer om detta här. Länka till vår sida om otillåten försämring och äventyrarbegreppet

 

Tillstånd

Tillsynsmyndigheten får dock inte förelägga om att vidta åtgärder om utsläppshalter och/eller mängder redan är reglerat i tillståndet för verksamheten och verksamheten uppfyller villkoren. Tillsynsmyndigheten får inte heller förelägga om att exempelvis installera viss reningsutrustning eller om införandet av nya rutiner om teknik och rutiner redan finns beskrivet i ansökan och tillstånd. Det som har omfattats av prövningen har vunnit rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken och kan inte omfattas av förelägganden enligt 26 kap. 9 § miljöbalken.

Möjligheterna för tillsynsmyndigheten att förelägga om åtgärder är därför relativt små. Tillsynsmyndigheten kan dock gå vidare i processen på annat sätt, se vidare under rubrik Prövning. 

PA: Håller inte med om att möjligheterna är små då de flesta prövningar inte omfattat MKN. Prejudikat saknas dock. 

 

Åtgärdsprogram

Tillsynsmyndigheten kan ha stor nytta av vattenmyndigheternas lokala åtgärdsprogram. De beskriver mer lokala förutsättningar och omfattning av miljöproblem, vilka åtgärder som genomförts och vilka förbättringsbehov som finns. Se mer om detta på vattenmyndigheternas hemsida www.vattenmyndigheterna.se.

Inriktningen på tillsynen kan styras genom att i tillsynsplanen prioritera de vattenförekomster där MKN äventyras. Här kan beredningssekretariatet vara till hjälp för tillsynsmyndigheten.

 

ll. Tillsynsschemat

 Stöd i tillsynen