Åtgärder för att minska utsläpp till vatten

Nu har verksamhetsutövaren inventerat, sett över sina kemikalier och processer, mätt sina utsläpp med mera. Det är tydligt att det finns en påverkan av verksamhetens utsläpp till vatten. Då är det dags för skyddsåtgärder. 

Verksamhetsutövaren ska då föreslå och genomföra åtgärder. Inom respektive bransch finns det oftast kunskap om vilka åtgärder som är möjliga. Enklare åtgärder kan exempelvis vara att arbeta med optimering av driftsförhållanden.

Tillsynsmyndigheten får dock inte förelägga om att vidta åtgärder om utsläppshalter eller utsläppsmängder är reglerade i tillståndet och verksamheten uppfyller villkoren. Tillsynsmyndigheten får inte heller förlägga om att exempelvis installera viss reningsutrustning eller förelägga om införandet av nya rutiner om teknik och rutiner redan finns beskrivet i ansökan och tillstånd. Det som har omfattats av prövningen har  rättskraft enligt 24 kap. 1 § miljöbalken och kan därför inte omfattas av förelägganden enligt 26 kap. 9 § miljöbalken.

Möjligheterna för tillsynsmyndigheten att förelägga om åtgärder är därför relativt små. Tillsynsmyndigheten kan dock gå vidare i processen på annat sätt, se vidare under rubrik Prövning.  

 

Åtgärder i VISS

I VISS finns Vattenmyndigheternas förslag på möjliga åtgärder som kan genomföras på vattenförekomstnivå för att uppnå god status. När du tittar i vänsterlisten i VISS kan du snabbt komma ner till rubriken Åtgärder. Vissa åtgärder är mer generella medan andra pekar mot någon viss typ av verksamhetsutövare. Åtgärderna är inte juridiskt bindande utan exempel på vad som kan genomföras för att förbättra vattenkvaliteten och uppnå normerna i vattenförekomsten. Det går också att se vilka åtgärder som redan är genomförda. Om tillsynsmyndigheten vill arbeta i projektform på vattenförekomstnivå, kan det vara intressant att börja här. Tillsynsmyndigheten kan också ge inspel till sitt beredningssekretariat om andra åtgärder som kan vara skäliga att genomföra, eller som redan har genomförts.

 

Skärpt lagstiftning 1 jan 2019

1 januari 2019 genomfördes förändringar i 2 och 5 kap. miljöbalken som innebär att rimlighetsbedömningen förändrats när det gäller MKN vatten. Begreppen "otillåten försämring" och "äventyrar"har införts.

Otillåten försämring och äventyrarbegreppet.

 

  

 

 Stöd i tillsynen

Exempel på bra formuleringar i beslut.

OBS! Ej uppdaterade efter förändringar i miljöbalken 1 januari 2019.