Prövning

Ingress saknas ännu
Kopplas till schemat.
Här ska de tre flödesscheman för prövning finnas

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

Prövning

Verksamhetsutövaren har nu inventerat och sett över sina kemikalier och processer, mäter sina utsläpp både vid källan och i recipienten/vattenförekomsten samt vidtagit möjliga åtgärder för att optimera driften, sett över ny reningsteknik och uppdaterat rutiner för verksamheten med mera.

Verksamhetens utsläpp riskerad dock fortfarande att medföra att god status inte kan uppnås i närmaste vattenförekomst eller riskerar att försämra statusen i vattenförekomsten.

Tillsynen räcker här inte till för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten, men tillsynsmyndigheten har ändå möjlighet att agera inom ramen för miljöbalkens 24 kapitel.

Grunden för prövning av verksamhet i förhållande till miljökvalitetsnormerna för vatten återfinns i 5 kap. 4§ miljöbalken. Där beskrivs att en verksamhet inte får påbörjas eller ändras om föroreningar från verksamheten ger upphov till en sådan ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm. Det framgår också att villkor ska finnas i nya och omprövade tillstånd som reglerar detta. 

 

Nytt eller ändrat tillstånd

Tillsynsmyndigheten kan uppmana verksamhetsutövaren att söka nytt eller ändrat tillstånd för att villkor för utsläpp till vatten bättre ska anpassas till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Tillsynsmyndigheten ska verka för att samrådet inför nytt eller ändrat tillstånd blir så bra som möjligt. Vid undersökningssamrådet är det viktigt att samrådshandlingarna innehåller uppgifter om miljökvalitetsnormerna för vatten enligt miljöbedömningsförordning (2017:966) 12§ j). Om verksamheten innebär betydande miljöpåverkan ska miljökonsekvensbeskrivningen beskriva vilka åtgärder som kommer vidtas så att verksamheten inte medverkar till att en miljökvalitetsnorm inte kan följas 6 kap. 35 § 6 p miljöbalken.

Vid ändring av tillstånd får dock inte tillståndsmyndigheten fatta beslut som gör att verksamheten avsevärt försvåras. 24 kap. 9 § miljöbalken.

Om verksamhetsutövaren inte är nöjd med det nya beslutet kan verksamhetsutövaren välja att inte ta detta i anspråk, och fortsätta att bedriva verksamhet i enlighet med det gamla tillståndet.

Ill. flödesschema i miniformat

 Nytt eller ändrat tillstånd   Flödesschemat ska layoutas och pdf:as

 

Omprövning

Tillsynsmyndigheten kan meddela tillståndsmyndigheten om att en omprövning bör ske av verksamheten. Omprövning innebär ändring av exempelvis villkor eller produktionsmängder men verksamheten får inte avsevärt försvåras. Omprövning innebär inte att hela verksamheten prövas, då söks istället ett helt nytt tillstånd (se ovan).

Tillsynsmyndigheten bör dock ha säkerställt att det finns uppgifter på att verksamhetsutövaren medverkar med någon betydelse till att en miljökvalitetsnorm inte följs  (24 kap. 5 § 2p miljöbalken). Det är tillståndsmyndigheten som avgör om en omprövning ska initieras, inte tillsynsmyndigheten. Om tillståndsmyndigheten beslutar om att starta en omprövning förelägger ofta tillståndsmyndigheten verksamhetsutövaren om att inkomma med uppgifter.

Vid omprövning av tillstånd får dock inte tillståndsmyndigheten fatta beslut som gör att verksamheten avsevärt försvåras (24 kap. 9 § miljöbalken).

Ill. flödesschema i miniformat

Omprövning av tillstånd     Flödesschemat ska layoutas och pdf:as

 

Tillståndet återkallas

Tillsynsmyndigheten kan meddela tillståndsmyndigheten att tillståndsbeslutet för en viss verksamhet helt eller delvis bör återkallas. Detta kan ske om det uppkommit en olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts (24 kap. 3§ 3 p miljöbalken). Det kan också ske om det krävs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet (24 kap. 4 § 7 p miljöbalken). Det är tillståndsmyndigheten som beslutar om tillståndet ska återkallas helt eller delvis.

Ill. flödesschema i miniformat

Återkallande av tillstånd     Flödesschemat ska layoutas och pdf:as

 Vatten- och IED-direktivet

Vattendirektivet och IED-direktivet är lagstiftningar som regleras parallellt. Detta innebär att vattenförvaltningens krav på att miljökvalitetsnormerna ska följas och de utsläppskrav som följer av kraven i IED-direktivet om BAT-slutsatser för vissa verksamheter ska vara uppfyllda.

Om en enskild verksamhet uppfyller BAT men MKN i vattenförekomsten riskerar att inte kunna följas kan tillsyns- eller prövningsmyndigheten ställa krav som går utöver BAT-slutsatserna för att säkerställa att god status uppnås. Detta då BAT-slutsatserna endast är minimikrav.