Åtgärder för att minska utsläppp till vatten

Ingress saknas ännu
Samma resonemang som Jönköping. Stämmer! Läs gärna!
Komplettera med nytt avsnitt 5 kap mb? Är det kopplat till tillsyn? Pia kompletterar.

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

Åtgärder för att minska utsläpp

Om verksamhetsutövaren bedömer att utsläpp av en viss förorening från verksamheten innebär risk för att god status inte kan uppnås i närmaste vattenförekomst, eller att statusen i vattenförekomsten riskerar att försämras bör verksamhetsutövaren vidta åtgärder.

I första hand bör verksamhetsutövaren föreslå och genomföra åtgärder, i enlighet med MB 2:3. Enklare åtgärder kan exempelvis vara att arbeta med optimering av driftsförhållanden. Om detta inte sker kan tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren om att undersöka vilka åtgärder som kan vara möjliga för att minska utsläppen (MB 26:9 och MB 26:22). 

Utifrån resultatet från en sådan undersökning kan verksamhetsutövaren genomföra åtgärder på frivillig väg, eller så kan tillsynsmyndigheten förelägga om åtgärder. Ett sådant föreläggande bör omfatta åtgärder som motsvarar bästa möjliga teknik (MB 2:3).

Tillsynsmyndigheten får dock inte förelägga om att vidta åtgärder om utsläppshalter och/eller mängder redan är reglerat i tillståndet för verksamheten och verksamheten uppfyller villkoren. Tillsynsmyndigheten får inte heller förlägga om att exempelvis installera viss reningsutrustning eller förelägga om införandet av nya rutiner om teknik och rutiner redan finns beskrivet i ansökan och tillstånd. Det som har omfattats av prövningen har vunnit rättskraft enligt MB 24:1 och kan inte omfattas av förelägganden enligt MB 26:9.

Möjligheterna för tillsynsmyndigheten att förelägga om åtgärder är därför relativt små. Tillsynsmyndigheten kan dock gå vidare i processen på annat sätt, se vidare under rubrik Prövning.  

Högerbox med hänvisning till 2:7 och 5:4 och vad detta betyder för skälighetsbedömningen. Pia skriver den texten.

 Stöd i tillsynen

 Allmänna hänsynsreglerna