Bedöm verksamhetens påverkan på recipient/vattenförekomst

Denna sida ska bytas ut till en underwebbplats. Webbplatsen är skapad.
Texter kommer från Johanna och Ragnar.

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM. 

Jag tycker denna text behöver bli mycket mer aptitilig/C

Bedömningsgrunder

I bedömningsgrunderna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) anges de naturvetenskapliga kriterierna som ligger till grund för klassificeringen av ekologisk- och kemisk ytvattenstatus. I föreskrifterna redogörs för kvalitetsfaktor, parametrar och index, hur referensvärden räknas fram och vilka klassgränserna är med mera. 

Bedömningsgrunderna riktar sig främst till Vattenmyndigheterna som ska utföra klassificeringen av vattenförekomsterna och besluta om miljökvalitetsnormerna. Tillsynsmyndigheterna bör förhålla sig till dessa bedömningsgrunder när krav ställs på verksamhetsutövare vid redovisning av deras påverkan på miljökvalitetsnormerna. När tillsynsmyndigheten gör en bedömning på miljökvalitetnormsnivå bör därför krav ställas på att provtagning och analyser görs utifrån föreskrifterna. Det kan exempelvis krävas ett tillräckligt antal prov, när i tiden provet tas, för att bedömningen, avseende om miljökvalitetsnormerna, kan göras på ett betryggande sätt. 

Bedämning av äventyrande (MKN) bedömning på kvalitetsfaktornivå (icke-försämring) utvecklas.

Vid bedömning av den ekologiska statusen ska de kvalitetsfaktorer/parametrar väljas som svarar på den miljökonsekvens/miljöproblem som verksamheten påverkar. I sjöar bör i första hand växtplankton väljas som kvalitetsfaktor för att påvisa övergödning då det ger ett robust mått (kvalitetsfaktorn är baserad på flera ingående parametrar) och som har referensvärden framtagna för flera sjötyper. Men för vattendrag bör i stället kiselalger väljas i första hand. Kiselalger kan också ge bra information i sjöar, men är något mindre precist då till exempel justering utifrån sjötyper inte är möjligt.

Länka till Ragnars dokument som beskriver vilka kvalitetsfaktorer/parametrar påverkar vissa miljöproblem.

 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬