Egenkontroll i recipient/vattenförekomst

Ingress saknas ännu

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

Texten nedan långt ifrån klar. LÅÅÅÅNG och SVÅR

Denna sida kanske ska ha undersidor (gör om till underwebbplats i så fall)

För att verksamhetsutövaren ska kunna göra en bedömning av om verksamhetens utsläpp ger upphov till att vattenmiljön försämras eller äventyrar möjligheten att uppnå den miljökvalitetsnorm som gäller för vattenförekomsten bör verksamhetsutövaren ha kontroll på följande när det gäller den vattenförekomst dit utsläpp sker:

 • Vilken status och MKN gäller för berörda vattenförekomster?

Vilken status vattenförekomsten har och vilka miljökvalitetsnormer som gäller för den finns att läsa i VISS och i vattenmyndigheternas förvaltningsplaner samt länsstyrelsernas föreskrifter.  länkar?.

 • Vilka kvalitetsfaktorer/parametrar har lett fram till den ekologiska statusen? 

De naturvetenskapliga kriterierna är antingen av biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk karaktär och uttrycks som kvalitetsfaktorer i bedömningsgrunderna enligt följande:

  • Biologiska kvalitetsfaktorer, beskriver förekomst och sammansättning av arter av djur och växter.
  • Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer, beskriver tillståndet för arternas livsmiljö samt särskilda förorenande ämnen.
  • Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, beskriver vattenförekomstens hydrologi (hydrologisk regim), dess form och uppbyggnad (morfologiskt tillstånd) samt biologins möjlighet att förflytta sig upp och nerströms samt i sidled i vattnet och till och med upp på land (konnektivitet).

Kvalitetsfaktorerna skiljer sig något åt beroende på typ av vattenförekomst - sjö, vattendrag eller kustvatten. Kvalitetsfaktorer är i sin tur uppbyggda av ett antal parametrar eller index. För varje bedömningsgrund finns ett systematiskt och detaljerat sätt att väga samman de olika kvalitetsfaktorernas parametrar eller index.

Vid bedömning av en vattenförekomst ekologisk ytvattenstatus klassificeras varje enskild kvalitetsfaktor i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande, dålig.

Vilka ämnen har bedömts vid kemisk statusklassificering? Länk till dokument om miljögifter framtaget av Lst (och HaV)

 • Vilka ämnen har bedömts vid kemisk statusklassificering?
 • Vilka är miljöproblemen i vattenförekomsten/vattenförekomsterna?
 • Är vattenförekomsten klassificerad utifrån de föroreningar som verksamheten släpper ut?
 • Sker provtagning/undersökningar i recipienten och/eller vattenförekomst utifrån de kvalitetsfaktorer/parametrar som kan kopplas till verksamhetens utsläpp?
 • Kan verksamheten påverka vattenförekomstens status och MKN?
 • Vilka kvalitetsfaktorer påverkas och i vilken omfattning?
 • Vilka åtgärder i åtgärdsprogrammet är relevanta för verksamheten?
 • Finns samordnad recipientkontroll och är verksamhetsutövaren medlem?

Alternativt:  (Lägga texter som hör till respektive punkt i ett separat dokument).

För att verksamhetsutövaren ska kunna göra en bedömning av om verksamhetens utsläpp ger upphov till att vattenmiljön försämras eller äventyrar möjligheten att uppnå den miljökvalitetsnorm som gäller för vattenförekomsten bör verksamhetsutövaren ha kontroll på följande när det gäller den vattenförekomst dit utsläpp sker:

 • Vilken status och MKN gäller för berörda vattenförekomster?
 • Vilka kvalitetsfaktorer/parametrar har lett fram till den ekologiska statusen? 
 • Vilka ämnen har bedömts vid kemisk statusklassificering?
 • Vilka är miljöproblemen i vattenförekomsten/vattenförekomsterna?
 • Är vattenförekomsten klassificerad utifrån de föroreningar som verksamheten släpper ut?
 • Sker provtagning/undersökningar i recipienten och/eller vattenförekomst utifrån de kvalitetsfaktorer/parametrar som kan kopplas till verksamhetens utsläpp?
 • Kan verksamheten påverka vattenförekomstens status och MKN?
 • Vilka kvalitetsfaktorer påverkas och i vilken omfattning?
 • Vilka åtgärder i åtgärdsprogrammet är relevanta för verksamheten?
 • Finns samordnad recipientkontroll och är verksamhetsutövaren medlem?

 

 • VU ska göra bedömningen utgående från sin påverkan på vattenförekomsten. Vilka kvalitetsfaktorer/parametrar påverkar verksamheten? Kan verksamheten påverka vattenförekomstens status och MKN?
 • Tillsynsmyndigheten ska granska bedömningen. Ta en steg för steg kurs för att få en inblick i vad som krävs för att kunna bedöma status och 4.2 Fo Vatten. Finn begreppet.
 • Finns det risk för att verksamhetens utsläpp äventyrar god/hög status i vattenförekomsten – spridningsberäkning
 • Har det skett en källfördelning av utsläppen till den närmaste vattenförekomsten (för näringsämnen se SMHI eller PLC-data) Beskrivning av brister i data – problem med källfördelning. Blå del i Gertruds bild.
 • Resultatet ifrån källfördelningen visas i stycket "Åtgärder" i VISS.

 

 

 

Risk för försämring?

Vid risk för att statusen hos berörda vattenförekomster försämras eller att uppnåendet av god kemisk eller ekologisk status riskerar att äventyras bör tillsynsmyndigheten skärpa kraven på verksamhetens egenkontroll.

Därefter behöver tillsynsmyndigheten ställa relevanta krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Om en verksamhet har tillstånd och villkor för t.ex. näringsämnesutsläpp av en viss mängd och en miljökvalitetsnorm riskerar att inte kunna följas bör tillsynsmyndigheten ta ställning till omprövning eller återkallelse av tillståndet.

 Detta stycke fanns på plats sedan tidigare.

 VISS

 Vattenmyndigheterna

 Åtgärdsprogram

 Relevanta ämnen för kemisk statusklassificering

 Spridningsberäkning

 Flödesberäkning

 Beräkning av ammoniak-nitrat

 Beräkning av metaller