Egenkontroll där utsläppen lämnar verksamheten

Ingress finns ej ännu

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

När verksamhetsutövaren har identifierat vilka ämnen som omfattas av (HVMFS 2013:19) länk högerbox samt förordningen om fisk- och musselvatten länk högerbox och som kan förekomma i utsläpp från verksamhetsutövaren, kan verksamhetsutövaren behöva justera sitt egenkontrollprogram. En justering kan också behöva genomföras för att mäta parametrar som indirekt påverkar den ekologiska statusen som exempelvis temperatur, syrgashalt, flöde med mera.

 En justering kan innebära:

  • Mätning av fler ämnen och parametrar
  • Mätning vid fler och/eller andra utsläppspunkter än tidigare
  • Att analyserna sker med rätt metod beskrivs i respektive bedömningsgrund enligt föreskriften. Högerbox HVMFS 2013:19. Ge exempel i högerbox från föreskriften Näringsämnen i sjöar bilaga 2 Krav på underlagsdata.
  • Att analys av vattenproverna sker så att jämförelse kan ske gentemot de haltgränser som anges i föreskriften och att det är tillräckligt låg rapporteringsgräns. 30% av gränsvärdet för respektive ämne betraktas som god säkerhet.

Exempel

Processen

Verksamhetsutövaren har upptäckt i sin inventering att verksamhetens processer ger upphov till ämnen som inte regleras inom ramen för verksamhetens tillståndsvillkor, men som omfattas av föreskriften. Verksamhetsutövaren kompletterar egenkontrollprogrammet med mätningar av detta ämne. Verksamhetsutövaren anpassar kontrollintervallen utifrån hur stor mängd av ämnet som beräknas släppas ut och ämnets farlighet.

Fler punktutsläpp

Vid inventeringen upptäckte verksamhetsutövaren att det finns punktutsläpp från verksamhet där mätningar inte sker och där det kan förekomma ämnen som omfattas av föreskriften. Mätningar påbörjas och kontrollintervall bestäms utifrån ämnets farlighet och beräknad utsläppsmängd.

Byte av analysmetod

För jämförelse mot värdena i föreskriften har verksamhetsutövaren identifierat att metoden för att mäta metaller inte stämmer med föreskriften. Egenkontrollprogrammet skrivs därför om så att vattenprovet filtrerats nu genom ett 0,45 µm filter innan analys, för att gränsvärdet för metallerna i förskriften gäller i upplöst koncentration. Verksamhetsutövaren mäter dock även fortsättningsvis även total mängd av olika metaller då detta kan ha betydelse för provtagning av sediment och biota (se vidare kapitel Egenkontroll i recipient och vattenförekomst).

Justering av rapporteringsgräns

När verksamhetsutövaren får provsvaren går inte resultatet att jämföra mot haltgränserna i föreskriften. Verksamhetsutövare kontaktar laboratoriet så att den metod de använder ger ett resultat som går att jämföra med värdena i föreskriften.

Verktyg inom tillsynen

Om verksamhetsutövaren inte på frivillig väg ser över sitt egenkontrollprogram utifrån resultaten i inventering kan tillsynsmyndigheten förelägga om detta.

Tillsynsmyndigheten förelägger då med stöd av miljöbalken 26:9 och miljöbalken 26:19.

 Ämnen och parametrar som påverkar egenkontrollprogrammet

​HVMFS 2013:19

 Myndighetens roll vid tillsyn av egenkontroll

​Myndigheter som bedriver operativ tillsyn enligt miljöbalken kontrollerar att lagkrav följs, bland annat gällande verksamhetsutövarnas egenkontroll och verksamheternas påverkan på miljökvalitetsnormerna. Det finns ingen generell regel för hur omfattande egenkontrollen ska vara. Bedömning görs utifrån det enskilda företagets miljöpåverkan, villkor i tillstånd och de eventuella risker som kan uppkomma i verksamheten.

Myndighetens roll vid tillsyn av egenkontroll.pdf.

Ska vi förklara var texten kommer ifrån?

Ska detta vara med?