Inventera utsläppspunkter och diffusa utsläpp

Här ska läggas in text

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

Gruppen tycker att det ska skrivas en introtext, gg skriver KLART. Länk till respektive underrubrik på den första sidan. Det blir alltså fem undersidor.

I samband med tillsynsbesök kan tillsynsmyndigheten informera om miljökvalitetsnormerna för vatten och i samband med detta uppmana verksamhetsutövaren att inventera var utsläppen från verksamhetsutövaren når närmaste recipient. I vissa fall är dock inte närmaste recipient en vattenförekomst. I de fallen behöver verksamhetsutövaren också inventera i vilken punkt som verksamhetens utsläpp når själva vattenförekomsten. Det är noga att koordinaterna blir rätt och att det framgår att de är framtagna i koordinatsystem SWEREF 99. Om verksamhetsutövaren inte inventerar på frivillig väg kan tillsynsmyndigheten förelägga om detta med stöd av MB 26:9 och MB 26:19 samt MB 26:21. 

​Hela texten finns här nedan

Kvalitetssäkra tillsynsregistret

För varje anläggning i länsstyrelsernas tillsynsregister[LC1] [GG2]  finns en särskild rubrik som anger verksamhetens koppling till vatten. Det finns en ruta för aktuell ytvattenförekomst och en för huvudavrinningsområde. Kopplingen till ytvattenförekomsten har skett automatiskt och utgår från den ytvattenförekomst som ligger närmast anläggningen mittpunkt. Det går bara att koppla verksamheten till en ytvattenförekomst.

Ett första steg i att koppla verksamhetens utsläpp till rätt ytvattenförekomst är att inventera var verksamhets utsläpp till ytvatten verkligen sker. Utsläppen kan ske i form av ett punktutsläpp där förorenat vatten leds via exempelvis ett rör eller ett dike till en specifik utsläppspunkt. Utsläppen kan också vara diffusa i form av breddavlopp, avrinning från en verksamhetsyta, utsläpp av dagvatten, utsläpp från jordbruksmark med mera där det inte finns en specifik punkt, men där man ändå kan se vilken eller vilka ytvattenförekomster som berörs.

För vissa verksamheter kan utsläpp ske till fler än en vattenförekomst. Lämpligen är det då den vattenförekomst som får ta emot mest förorenat vatten som anges i tillsynsregistret.

Det är viktigt att uppgifterna i tillsynsregistret är så korrekta som möjligt eftersom dessa sedan kopplas till VISS och används för klassning av vattenförekomster samt för att bedöma vilka åtgärder som är mest relevanta för att uppnå god status i den aktuella vattenförekomsten.

ED-punkten – verksamhetens utsläppspunkt i Emissionsdeklarationen

Vissa tillståndspliktiga verksamheter omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006. Länk i högerbox till förordningen. Om någon av dessa verksamheter har utsläpp till vatten över vissa mängder som anges i bilaga till EG-förordningen eller i bilaga till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport ska verksamhetsutövaren lämna en så kallad emissionsdeklaration där utsläppspunkten anges. Det ska också framgå om utsläppet sker till recipient eller till externt reningsverk. [LC3] [GG4] 

Denna punkt anges också i tillsynsregistret men under anläggningsfliken.

De data som lämnas i samband med upprättande av emissionsdeklaration används för internationell rapportering samt för modellering av utsläpp. Exempel på modelleringar är SMED:s framtagande av PLC-data och vid framtagande av data till SMHI:s vattenwebb.[LC5] [GG6] 

Eftersom ED-punkten används i flera viktiga sammanhang är det särskilt viktigt att denna utsläppspunkt har korrekta koordinater. Denna punkt används bland annat vid de påverkansanalyser som varje läns beredningssekretariat genomför. Påverkansanalyserna omfattar miljögifter, näringsämnen med mera.

Observera att vissa verksamheter inte omfattas av den aktuella EG-förordningen men ändå kan ha stora utsläpp. Det kan också vara så att en recipient är belastad av flera förhållandevis stora utsläppskällor men att ingen av dessa når upp till tröskelvärdena i bilagorna. Dessa utsläppskällor finns inte med i de modellerade värdena och all modelldata bör därför hanteras med försiktighet.

Utsläpp till recipient och utsläpp till vattenförekomst

Alla aktuella recipienter är inte vattenförekomster (en vattenförekomst ska enligt vattenförvaltningen ha minst en viss storlek). Det är därför viktigt att veta både var utsläppen når närmaste recipient, men också i vilken punkt som utsläppen når närmaste vattenförekomst. Detta spelar roll för hur verksamhetsutövaren lägger upp sin egenkontroll avseende utsläpp till vatten samt för hur utsläppen i praktiken påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten. Sker exempelvis utsläpp till ett långt bäcksystem sker viss sedimentering och nedbrytning av föroreningar i recipienten, innan vattnet når vattenförekomsten. Om däremot utsläppen sker direkt till vattenförekomsten blir risken för påverkan på miljökvalitetsnormerna större.

Eftersom nuvarande tillsynsregister (2019-02-20) har begränsningar avseende möjligheterna att ange koordinater för utsläpp till både recipient och vattenförekomst samt saknar möjligheter att ange flera punktutsläpp och flera ytvattenförekomster, kan det krävas att dessa uppgifter lagras separat.

När tillsynen av tillståndspliktiga verksamheter överlåtits till kommunen

Hur stor andel av de tillståndspliktiga verksamheterna som överlåtits till kommuner inom länet varierar. En del länsstyrelser har all tillsyn medan andra länsstyrelser har överlåtit en stor del av tillsynen. Vissa kommuner har tagit över tillsynen på all tillståndspliktig verksamhet inom kommunen medan andra kommuner inte tagit över någon tillsyn alls.

De här variationerna mellan länen och mellan kommunerna innebär att länsstyrelsernas roll kan se olika ut i arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. På länsstyrelser där merparten av tillsynen ligger kvar hos länsstyrelserna kommer fokus att ligga på den egna tillsynen. På länsstyrelser där man överlåtit mer av tillsynen kommer arbetet att innebära mer tillsynsvägledning.

Det är dock länsstyrelsen som ytterst ansvarar för att uppgifterna om samtliga tillståndspliktiga verksamheter är uppdaterad och korrekt i länsstyrelsens tillsynregister. För län där en stor del av tillsynen är överlåten kräver detta att länsstyrelsen tillsynsvägleder kommunerna så att de genomför samma kvalitetssäkring avseende utsläppspunkter som länsstyrelsen. Det är viktigt att kommunerna förstår att detta annars får konsekvenser för flera viktiga delar av arbetet med att nå god status såsom korrekt statusklassning, bedömning av lämpliga åtgärder, internationell rapportering av data samt nationella modelleringar av utsläppsdata.

Kommunicera inventeringen till ditt beredningssekretariat

Samtliga uppgifter som rör koordinater för utsläpp, diffusa utsläpp samt utsläpp till flera vattenförekomster bör kommuniceras till länsstyrelsens beredningsekretariat.  Detta för att arbetet med påverkansanalys, statusklassificering samt bedömning av lämpliga åtgärder ska bli så bra som möjligt.

Observera att vissa verksamheter inte omfattas av den aktuella EG-förordningen men ändå kan ha stora utsläpp. Det kan vara så att en recipient är belastad av flera förhållandevis stora utsläppskällor men att ingen av dessa når upp till tröskelvärdena i bilagorna. Dessa utsläppskällor finns inte med i de modellerade värdena och all modelldata bör därför hanteras med försiktighet.


 [LC1]Menar vi Miljöreda här?

 [GG2]Ja än så länge men kommer att byta namn

 [LC3]Förenkla och förtydliga denna text.

 [GG4]Det är så här krångligt, så jag vet inte hur jag ska skriva för att förenkla…

 [LC5]Länkar? Förklaringar? Vet alla tillsynare vad detta är?

Ruta om SMHI:s vattenwebb? Den gillar vi ju😊

 [GG6] Lägg ruta till SMHI och SMED

VISS

En databas som utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.

 Emmissionsdeklaration

 SMED och PLC-data

 

SMED

 SMHI:s vattenwebb

Går det att få fatt i loggan?

 

 

 

SMHI:s vattenwebb

 

Berätta kort och länka?