Inventering av verksamhetens kemikalier och processer

Verksamheten behöver ha god kontroll på sin kemikalieanvändning och på sina processer.  MERA TEXT BEHÖVS

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

Verksamhetens kemikalier - miljögifter

Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter ska ha en förteckning över de kemiska produkter som finns i verksamheten (Förordning 1998:901om verksamhetsutövarens egenkontroll 7§). En sådan förteckning ska vara uppdaterad. För varje kemikalie bör det också finnas ett säkerhetsdatablad för att uppfylla kraven i 7§ p 1–4.

Verksamhetsutövaren bör som ett första steg se över om någon av kemikalierna kan innehålla några prioriterade ämnen eller några särskilt förorenade ämnen.

De prioriterade ämnena används sedan för att bedöma vattenförekomstens kemiska status i inlandsytvatten eller andra ytvatten.

De särskilt förorenade ämnena används för bedömning av påverkan på vattenförekomstens ekologiska status. Det finns särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten (sjöar och vattendrag) och särskilt förorenande ämnen i andra ytvatten (marin miljö).

Vilka dessa ämnen är finns i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. (HVMFS 2013:19). Länk till de tre  aktuella tabellerna, se Johannas ppt , görs om till pdf. Infotext i pdf om att dessa dokument kan ändras – här hänvisning till HVMFS 2018:17 och 2015:4.

I inventeringen kan man ta hjälp av exempelvis Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsmaterial för tillsynsmyndigheter, som finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Detta material innehåller en genomgång av särskilt förorenade ämnen och prioriterade ämnen i de 5 största branscherna med avseende på kvantitet (2015) samt funktion (fem största funktionerna per ämne 2015). Detta underlag kan vara till stöd för en analys vilka ämnen som kan finnas i en viss kemikalie och i vilken typ av verksamhet som kemikalien används

Högerbox: Länk till KEMIS tillsynsvägledningssidor/projekt

Observera att verksamheten i samband med inventeringen också bör tillämpa MB 2:4, d.v.s. om det finns kemikalier som kan ersättas av kemikalier som är mindre farliga så bör ett sådant utbyte ske.

Utsläpp från en viss bransch eller process

Vissa föroreningar bildas i verksamhetens processer och är inte direkt kopplade till någon specifik kemikalie. Kunskap om detta finns ofta inom respektive bransch. Här kan verksamhetsutövaren kontakta exempelvis sin branschorganisation.

I inventeringen kan verksamhetsutövaren också använda sig av material framtaget av länsstyrelsen i Västra Götaland. I materialet finns förslag på branscher som kan orsaka utsläpp av prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen.   

Högerbox: Johannas excelfil. Johanna lägger upp den på arbetswebben när den är färdig.

I samband med att länsstyrelsernas beredningssekretariat genomför påverkansanalyser kan tillsynshandläggarna få information om utsläpp av vissa miljögifter från en viss bransch. Ett exempel på hur detta kan se ut är material framtaget av länsstyrelsen Skåne. Högerbox material från Vibeke.

Verksamhetens kemikalier – övriga ämnen och parametrar

Även andra ämnen kan påverka den ekologiska statusen i vattenförekomsten. Ett sådant ämne är fosfor som bidrar till övergödning. Även utsläpp av syreförbrukande ämnen har betydelse och finns med i föreskriften genom att syrgashalt är en kvalitetsfaktor. Utsläppets pH, temperatur och flödesförändringar har också betydelse för påverkan på den ekologiska statusen. När verksamhetsutövaren genomför sin inventering behöver verksamhetsutövaren därför även se över även dessa parametrar.

Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Förutom Havs- och vattenmyndighetens förskrift finns ytterligare en förordning som innehåller gränsvärdesnormer för vissa utpekade fisk- och musselvatten. I sin inventering behöver därför verksamhetsutövaren se över om utsläpp sker till någon av dessa utpekade vatten. Om så är fallet behöver verksamhetsutövaren identifiera de ämnen och de utsläppsparametrar som omfattas.

Högerbox länk till Förordning (2001:544) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Driftstörningar och extremväder

Vid normal drift har verksamhetsutövaren ofta god kontroll på utsläpp till vatten. Verksamhetsutövaren bör dock göra en analys av vilka ämnen som kan släppas ut samt var dessa utsläpp kan ske, vid olyckor och tillbud.

I ett förändrat klimat kan även extremväder med översvämningar, stormar och långa perioder med torka förändra både verksamhetens utsläpp och hur dessa utsläpp påverkar vattenförekomsten. En riskanalys som omfattar påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten under sådana förhållanden bör därför genomföras.

Sidan "Förberedelser" kan länkas i högerspalten eftersom många av dessa exempel hör samman med det initiala inventeringsarbetet.

Vid normal drift har verksamhetsutövaren ofta god kontroll på utsläpp till vatten. Verksamhetsutövaren bör dock göra en analys av vilka ämnen som kan släppas ut samt var dessa utsläpp kan ske, vid olyckor och tillbud.

Tillsynsschemat!

 

Havs och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten .

OBS! Listan (vilka tabeller menar vi?) uppdaters regelbundet

Hur är det med fisk- och musselvattenförordningen?

 Typ av verksamhet kopplat till specifika ämnen

​Högerbox: Johannas excelfil.

Göra bild av så att den blir tydlig

HAV:s material?

Kemikalieinspektionen har tillsynsvägledningsmaterial om särskilt förorenade ämnen och prioriterade ämnen i de fem största branscherna med avseende på kvantitet (2015) samt funktion (fem största funktionerna per ämne 2015). Detta underlag kan vara till stöd för vilka ämnen som kan finnas i en viss kemikalie och i vilken typ av verksamhet som kemikalien används.

Vart ska jag länka?

Hur få bort detta ? Sidinnehåll 4 verkar ha hakat upp sig...