Stöd i tillsynen - goda exempel

På denna sida samlar vi exempel på olika stöd i arbetet med tillsyn av miljöfarlig verksamhet med fokus på MKN vatten. Det handlar om checklistor, kartläggningar etc. Materialet har vi fått in efter intervjuer med samtliga länsstyrelser våren 2018.

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

 

Checklista vid MKB

Den här checklistan är tänkt att fungera som hjälp vid framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)/ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken i de delar som berör påverkan på vatten. Checklistan kan även användas som ett underlag inför tillsyn. Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram checklistan.

Checklista till hjälp vid miljökonsekvensbeskrivning

 

Kartläggningsmall för påverkan

Inför tillsynsbesök har kartlagt verksamhetens påverkan utifrån miljökvalitestnormerna för vatten med hjälp av denna mall. Kartläggningen gås igenom med verksamhetsutövaren vid besöket.

Kartläggningsmall utifrån MKN vatten

 

Frågeformulär utsläpp till vatten

Länsstyrelsen i Värmlands län tog under 2012 och 2013 fram ett frågeformulär till verksamhetsutövarna. Frågeformuläret skickades tillsammans med ett föreläggande om att besvara frågorna inom en viss tid. Frågeformuläret omfattade utsläpp av prioriterade ämnen samt SFÄ till ytvatten och grundvatten samt vattenförbrukning. Formuläret omfattade också frågor om utsläppspunkter, placering av grundvattenrör samt om verksamhetsutövaren genomförde mätningar inom ramen för samordnad recipientkontroll.

Föreläggande med frågeformulär

Till stöd för granskning av  inkomna svar upprättade också länsstyrelsen en mall för kvalitetsgranskning.

 

Modell för prioritering av tillsyn

Länsstyrelsen i Västerbottens län har arbetat fram en modell där anläggningar poängsätts efter deras påverkan på hälsa och miljö. Utifrån riskmatrisen i modellen görs sedan länsstyrelsens behovsutredning och tillsynsplan.

Modell för prioritering