Goda exempel - samlat grepp

Här samlar vi exempel på hur man kan arbeta med tillsyn utifrån ett samlat grepp. Antingen från ett avrinningsområdesperspektiv eller utifrån ämne alternativt bransch. Materialet har vi fått in efter intervjuer med landets alla länsstyrelser våren 2018.

OBS! WEBBSIDORNA OM MKN VATTEN ÄR ARBETSMATERIAL, VI JOBBAR FÖR FULLT MED ATT FÄRDIGSTÄLLA DEM.  

Minska utsläppen av miljögifter

Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas kommuner inledde 2016 ett gemensamt flerårigt tillsynsprojekt med fokus på systemtillsyn av miljögifter. Syftet är att säkerställa att Dalarnas verksamhetsutövare arbetar systematiskt och långsiktigt med att undersöka och bedöma verksamheters hälso- och miljöaspekter, analysera omgivningspåverkan samt genomföra åtgärder för att minska utsläppen av miljögifter.

Denna vägledning är ett stöd för verksamhetsutövare i att arbeta systematiskt med att minska utsläppen av miljögifter till Dalarnas vatten.

Minska utsläppen av miljögifter till Dalarnas vatten.

 

Karakterisering av lakvatten från deponier        2008-2015

För att få bättre kunskap om läckage-/lakvattenutsläpp från deponier och kopplingen till MKN initierade Länsstyrelsen i Jönköpings län ett projekt. Projektets syfte var att undersöka vilka verksamheter som kan ha en inverkan på vattenmiljön samt att säkerställa att verksamhetsutövaren genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.

Utifrån denna sammanställning kan man se att flera tungmetaller överskrider MKN vid flertalet deponier. Vid samtliga deponier utom en har detekterats dioxinlika PCBer och furaner. Vid de flesta deponier överskreds MKN även för 4-nonylfenol och 4-tertoktylfenol.

Karakterisering av lakvatten, Jönköpings län

 

Samlad åtgärdsplan vatten

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en Samlad Åtgärdsplan för Vatten (SÅV). Syftet med SÅV har varit att samla alla åtgärder som rör vatten på ett ställe och prioritera mellan olika åtgärder och geografiska områden. Prioriteringen av åtgärderna har gjorts utifrån de mål och åtaganden som finns i de vattenanknutna miljömålen, Ramdirektivet för vatten samt Art- och habitatdirektivet.

Folder om SÅV

Här finns en utförlig rapport om SÅV-projektet.

 

 

Hanöbukten

Med anledning av problem med vattenkvalitet i Hanöbukten genomförde Länsstyrelsen Skåne under 2014 extra tillsynsbesök på utvalda miljöfarliga verksamheter inom Hanöbuktens avrinningsområde. Detta i ett försök att skapa en helhetsbild av hur verksamheternas vattenpåverkan såg ut och hur de arbetade för att minska sina utsläpp. En gemensam strategi med material och frågor med fokus på verksamheternas påverkan på recipienten togs fram inför tillsynsveckan.

Hanöbuktenprojektet.  

 

 

Tillsyn inom geografiska områden

Länsstyrelsen Östergötland genomförde 2013-2014 ett samarbetsprojekt i syfte att via tillsyn inom två olika geografiska områden för att där bidra till att förbättra den ekologiska och kemiska statusen. Tillsynsinsatser inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och vattenverksamhet har samordnats i tid och rum via gemensamma möten, underlag och uppföljning. Dagvatten och klimatanpassning definierades via tillsynen som de områden där det i första hand finns förbättringsåtgärder.

 Rapport från Händelö-projektet.