Tillsynsutbildning

Projektets syfte var ta fram en nationell tillsynsutbildning med utgångspunkt i hela miljöbalken.

Hur den praktiska tillsynen bedrivs skiljer sig åt mellan länsstyrelser och kommuner. Mycket är upp till den enskilde handläggaren hur denne väljer att bedriva tillsyn.

Syftet med projektet var att ta fram en tillsynsutbildning för yrkesverksamma samt att genomföra en pilotutbildning med deltagare från hela landet. Målet med utbildningen var bland annat att skapa gemensamma principer för tillsyn för att få en mer likvärdig tillsyn både på myndighetsnivå och på individnivå.

Utbildningen vände sig främst till handläggare inom länsstyrelsen.

Projektet pågick från november 2010 till oktober 2011 och är avslutat.

Efter pilotutbildningen har ytterligare omgångar av tillsynsutbildningen arrangerats. Tanken är att utbildningen ska återkomma med något års mellanrum. 

 

Projektdeltagare        

Anders Kronhamn   Naturvårdsverket 
Carina Lif   Miljösamverkan Sverige  
Lena Strömvall   Länsstyrelsen Västmanlands län 
Margareta Svenning   Länsstyrelsen Skåne län