Tillsynsutbildning i ny tappning

I detta projekt ska en förstudie göras för att ta fram ett koncept och förslag på genomförande av en nationell webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn. Syftet med förstudien är att verka för att en kostnadseffektiv tillsynsutbildning kommer tillstånd och därmed i förlängningen bidra till att den miljötillsyn som bedrivs blir mer likvärdig, att yrkesidentiteten stärks och tillsynen blir mer professionell. Syftet är också att sätta fokus på vikten av tillsynsarbete och ge det arbetet ökad status.

Miljösamverkan Sverige har vid ett flertal tillfällen tidigare arrangerat en nationell tillsynsutbildning i miljöbalkstillsyn. Senast var i oktober 2015. Utbildningen har enligt utvärderingarna varit mycket uppskattad av kursdeltagarna. Det har inkommit önskemål till styrgruppen att utbildningen ska starta upp igen då det är många nya handläggare som skulle behöva gå kursen. Det finns dock goda skäl att utveckla tillsynsutbildningen till att bli ett webbaserat utbildningspaket. I förlängningen är det också resurseffektivt då utbildningen alltid finns tillgänglig för ny personal, endast valda delar kan uppdateras vid behov samt att upplägget möjliggör att centrala myndigheter bidrar med avsnitt i utbildningen. En webbaserad utbildning kan också med fördel fånga upp och samla redan befintliga webbinarier in i utbildningspaketet.

Projektet startar hösten 2018 och pågår till hösten 2019.

Projektplan-MSS tillsynsutbildning.pdf