Behovsutredning

Behovsutredningen ser väldigt olika ut vid länsstyrelserna vilket gör det svårt att jämföra behovet av resurser och därmed gemensamt kunna redovisa hur resursbehovet för miljöbalkstillsynen ser ut i landet. Projektet Behovsutredning är en satsning för att åtgärda detta.

Syfte med detta projekt har varit att försöka skapa en tankemodell kring behovsbedömningen av olika tillsynsobjekt, för att på det sättet få fram en mer enhetlig målbild av tillsynsbehovet som kan leda till mer jämförbara behovsutredningar. Genom att identifiera länsstyrelsernas tillsynsuppdrag, utifrån den föreslagna tankemodellen, vill projektet bidra till att få fram en sannare bild av vad ett verkligt tillsynsbehov är. I rapporten presenteras även ett förslag till nytänkande när det gäller kategorisering av tillsynsobjekt i Återkommande, Tänkbara och Inkommande, samt en systematik för utredning av resursbehovet för dessa olika kategorier.  

behovsutredning-slutrapport.pdf

Rubrikmallen är tänkt att vara en hjälp för länsstyrelsen när en Behovsutredning ska tas fram. Genom att följa de olika stegen i Rubrikmallen är tanken att det ska bli lätt att följa en ”röd tråd” vid bedömningen av behovet.

behovsutredning-rubrikmall-med-exempeltexter.pdf

Inom projektet har även ett förslag till webbenkät tagits fram som efter utveckling förhoppningsvis kan användas vid beräkningen av resursbehov för återkommande, d v s registrerade objekt. Detta arbete beskrivs i delrapporten "Förslag till analysmodell för tillsynsbehov”.  

behovsutredning-delrapport-forslag-till-analysmodell-for-tillsynsbehov.pdf 

Projektet beskrivs mer ingående i projektplanen. 

Under "Relaterat" till höger på sidan återfinns Rubrikmallen i Wordformat och projektplanen.  

Projektet är avslutat.

Projektdeltagare

Lotta Sahlin Skoog    Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Peter Ekström    Länsstyrelsen Västernorrlands län  
Britt Forsén    Länsstyrelsen Stockholms län  
Margaretha Svenning    Länsstyrelsen Skåne län
Amelie Åkesson    Länsstyrelsen Skåne län