Behovsutredningsmodell

Projektet har tagit fram en modell för behovsutredning. Modellen bygger på det material som togs fram inom ett föregående projekt om behovsutredning som Miljösamverkan Sverige bedrev under åren 2012-2014.

Syftet har varit att

 • ta fram en modell för behovsutredning som möjliggör jämförelser mellan länsstyrelserna,
 • modellen ska vara enkel och innebära så få individuella bedömningar som möjligt samt vara så lika som möjligt för alla verksamhetsområden,
 • modellen ska svara upp mot redovisning enligt FAPT kap 10 § 4.

Modellen publicerades för första gången i augusti 2016 och en större översyn gjordes under 2017. Under oktober 2018 gjordes några mindre justeringar. Information om vilka ändringar som gjordes under 2017 och 2018 finns i förordet till modellen, se pdf-filen nedan.    

En större översyn av modellen har gjorts under våren 2019. Denna har resulterat i följande ändringar: 

 • Förslag till förändring i VÄS vad gäller naturvårdstillsyn.
 • Tillsyn rörande Invasiva främmande arter (IAS) har införts i behovsutredningen under naturvård (obs, även vattenarterna hanteras här). Eftersom mycket fortfarande är oklart kommer dessa delar att utvecklas vid senare uppdateringar.
 • För vattenverksamheter har texten bytts för dammsäkerhet. Vidare är löptexten nedkortad och hänvisning har skett för vattenkraft om den nationella planen för omprövning. I excelfilen finns en ny rad för projekt och flera nyckeltal är ändrade.
 • Avsnittet gällande vattenskydd har omarbetats, både i texten och i excelfilen för beräkning av beräknat tillsynsbehov.
 • Avsnittet miljöfarliga verksamheter har omarbetats med nya resursbehov för täkter samt lantbruk. Exempel ges även på när särskilda tillägg får göras.
 • Avsnittet för Sevesotillsyn har justerats avseende vilken andel av behovet som tillfaller länsstyrelserna. Även här ges exempel på när särskilda tillägg kan göras.
 • Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) har kompletterats med ett stycke avseende återkommande objekt.
 • Avseende förorenade områden har ett avsnitt lagts till som förtydligar modellen och eventuellt behov av justering av framräknat behov. Avsnittet om framtida utvecklingsbehov har tagits bort.  

Modell Behovsutredning 2019-06-28

Modell Behovsutredning Bilaga 2019-06-28

Deltagare  

​Erika Andersson​Länsstyrelsen Västmanland

Ina Barkskog

Länsstyrelsen Västmanland
Elin Iseskog Länsstyrelsen Östergötland
​Anna Helsing Abrahamsson ​Länsstyrelsen Halland
​Madeleine Karlsson​Länsstyrelsen Kronoberg
Klas Köhler Länsstyrelsernas samordnare för förorenade områden
​Mats Rydgård​Länsstyrelsen Västra Götaland
Lotta Sahlin Skoog Länsstyrelsen Västra Götaland
​Lena Strömvall ​Länsstyrelsen Västmanland
Emilia Wolfhagen Länsstyrelsen Uppsala

Ingela Höök

Miljösamverkan Sverige 

Av 10 kap FAPT framgår att länsstyrelserna årligen ska redovisa kostnader och inkomster för vissa typer av arbete.

Länsstyrelserna ska enligt 4§ även redovisa beräknade kostnader för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt FAPT. 

Länsstyrelserna ska vidare ange skälen för sina bedömningar samt samverka för en enhetlig redovisning. Redovisningen ska ske till Naturvårdsverket.