Behovsutredningsmodell

Projektet har tagit fram en modell för behovsutredning. Modellen bygger på det material som togs fram inom ett föregående projekt om behovsutredning som Miljösamverkan Sverige bedrev under åren 2012-2014.

Syftet har varit att

  • ta fram en modell för behovsutredning som möjliggör jämförelser mellan länsstyrelserna,
  • modellen ska vara enkel och innebära så få individuella bedömningar som möjligt samt vara så lika som möjligt för alla verksamhetsområden,
  • modellen ska svara upp mot redovisning enligt FAPT kap 10 § 4.

Modellen publicerades för första gången i augusti 2016 och en större översyn gjordes under 2017. Syftet med översynen var att

  1. rätta till brister i den tidigare modellen med hjälp av synpunkter från länsstyrelserna,
  2. uppdatera modellen med anledning av förändrade verksamhetskoder vid länsstyrelserna (VÄS) och förändrad lagstiftning,
  3. inarbeta ett tidigare fristående dokument med frågor och svar i själva huvudrapporten.

Den uppdaterade modellen publicerades den 17 oktober 2017.

En  justering inom artskydd gjordes den 31 oktober 2017.

Under oktober 2018 har en mindre justering gjorts av materialet vilket resulterat i följande ändringar

  • Räknefel är justerade i excelfilens naturdel 
  • Ändringar för Seveso, både i rapport och i excelfil
  • Ändringar för GRÖT (gränsöverskridande avfallstransporter), både i rapport och i excelfil

En större översyn av modellen görs under våren 2019, preliminärt under perioden mars-juni.

Modell Behovsutredning.pdf

Modell Behovsutredning Bilaga.xlsx

Den 21 november 2017 höll projektgruppen ett webbinarium som spelades in. Det är utlagt på projektet Behovsutredning del 3 på vår grupparbetsplats dit bara länsstyrelserna har åtkomst. 

Deltagare  

Ina Barkskog Länsstyrelsen Västmanland
Elin Iseskog Länsstyrelsen Östergötland
​Anna Helsing Abrahamsson ​Länsstyrelsen Halland
​Madeleine Karlsson​Länsstyrelsen Kronoberg
Klas Köhler Länsstyrelsernas samordnare för förorenade områden
​Mats Rydgård​Länsstyrelsen Västra Götaland
Lotta Sahlin Skoog Länsstyrelsen Västra Götaland
​Lena Strömvall ​Länsstyrelsen Västmanland
Emilia Wolfhagen Länsstyrelsen Uppsala

Ingela Höök

Miljösamverkan Sverige 

 Content Editor ‭[1]‬

Av 10 kap FAPT framgår att länsstyrelserna årligen ska redovisa kostnader och inkomster för vissa typer av arbete.

Länsstyrelserna ska enligt 4§ även redovisa beräknade kostnader för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt FAPT. 

Länsstyrelserna ska vidare ange skälen för sina bedömningar samt samverka för en enhetlig redovisning. Redovisningen ska ske till Naturvårdsverket.