Behovsutredningsmodell

Projektet har tagit fram en modell för behovsutredning. Modellen bygger på det material som togs fram inom ett föregående projekt om behovsutredning som Miljösamverkan Sverige bedrev under åren 2012-2014.

Syftet har varit att

  • ta fram en modell för behovsutredning som möjliggör jämförelser mellan länsstyrelserna,
  • modellen ska vara enkel och innebära så få individuella bedömningar som möjligt samt vara så lika som möjligt för alla verksamhetsområden,
  • modellen ska svara upp mot redovisning enligt FAPT kap 10 § 4.

Modellen publicerades för första gången i augusti 2016 och en större översyn gjordes under 2017. Under oktober 2018 gjordes några mindre justeringar. En större översyn av modellen gjordes återigen våren 2019. Information om vilka ändringar som gjorts finns i förordet till modellen, se pdf-filen nedan.    

Modellen kommer inte att uppdateras ytterligare inför länsstyrelsernas redovisning i februari 2021 till Naturvårdsverket utan det är versionen nedan som ska användas.

Modell Behovsutredning 2019-06-28

Modell Behovsutredning Bilaga 2019-06-28

Deltagare  

​Erika Andersson​Länsstyrelsen Västmanland

Ina Barkskog

Länsstyrelsen Västmanland
Elin Iseskog Länsstyrelsen Östergötland
​Anna Helsing Abrahamsson ​Länsstyrelsen Halland
​Madeleine Karlsson​Länsstyrelsen Kronoberg
Klas Köhler Länsstyrelsernas samordnare för förorenade områden
​Mats Rydgård​Länsstyrelsen Västra Götaland
Lotta Sahlin Skoog Länsstyrelsen Västra Götaland
​Lena Strömvall ​Länsstyrelsen Västmanland
Emilia Wolfhagen Länsstyrelsen Uppsala

Ingela Höök

Miljösamverkan Sverige 

Av 10 kap FAPT framgår att länsstyrelserna årligen ska redovisa kostnader och inkomster för vissa typer av arbete.

Länsstyrelserna ska enligt 4§ även redovisa beräknade kostnader för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt FAPT. 

Länsstyrelserna ska vidare ange skälen för sina bedömningar samt samverka för en enhetlig redovisning. Redovisningen ska ske till Naturvårdsverket.