Behovsutredning del 2

Projektet har tagit fram en modell för behovsutredning. Modellen bygger på det material som togs fram inom ett föregående projekt om behovsutredning som Miljösamverkan Sverige bedrev under åren 2012-2014.

Under 2017 gör projektgruppen en översyn av modellen.

Redan då det föregående projektet avslutades i juni 2014 väcktes tanken på att starta ett fortsättningsprojekt och hösten 2014 startade Behovsutredning del 2. Under hösten 2015 fick projektet en delvis annan inriktning samt utökad bemanning för att även kunna ta hand om de krav på redovisning som ställs i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) kap 10 § 4.

Syftet med det nu redovisade projektet har varit

  • att ta fram en modell för behovsutredning som möjliggör jämförelser mellan länsstyrelserna,
  • att modellen ska vara enkel och innebära så få individuella bedömningar som möjligt samt vara så lika som möjligt för alla verksamhetsområden.

Syftet har även varit att modellen ska svara upp mot redovisning enligt FAPT kap 10 § 4.

Modellen publicerades i augusti 2016 och består av ett beskrivande dokument och en beräkningsfil, se nedan. En mindre ändring av avsnittet om vattenkraftverk på sid 34 gjordes i oktober 2016. I november 2016 gjordes justeringar av avsnitten om kulturreservat på sid 19 respektive dumpning på sid 40. Motsvarande justeringar har även gjorts av beräkningsfilen.  I januari 2017 gjordes ett antal ändringar och tillägg i miljöskyddsavsnittet på sid 38-42. Motsvarande ändringar har även här gjorts av beräkningsfilen.

Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter har upphävts vid årsskiftet 2016/2017. Istället har energitorvtäkter reglerats i miljöbalken. Detta påverkade modellen på så sätt att VHT 546 Täktkoncessioner har tagits bort och tillsynsbehovet för energitorvtäkter läggs istället in i VHT 555 Miljöfarliga verksamheter. Dokumenten nedan har ändrats med avseende på detta i januari 2017. 

Modell Behovsutredning.pdf  

Modell för behovsutredning Bilaga.xlsx

Projektgruppen har i januari 2017, som hjälp inför redovisningen i februari enligt FAPT kap 10 § 4, sammanställt ett dokument med frågor och svar kring modellen. Dokumentet finns att ta del av nedan.

Frågor och svar om modell för behovsutredning.pdf

Under 2017 gör projektgruppen en mer genomgripande översyn av modellen. Den reviderade modellen läggs ut här på sidan i mitten av oktober 2017.

Deltagare  

Ina Barkskog Länsstyrelsen Västmanland
Elin Iseskog Länsstyrelsen Östergötland
​Anna Helsing Abrahamsson ​Länsstyrelsen Halland
​Madeleine Karlsson​Länsstyrelsen Kronoberg
Klas Köhler Länsstyrelsernas samordnare för förorenade områden
​Mats Rydgård​Länsstyrelsen Västra Götaland
Lotta Sahlin Skoog Länsstyrelsen Västra Götaland
​Lena Strömvall ​Länsstyrelsen Västmanland
Emilia Wolfhagen Länsstyrelsen Uppsala

Ingela Höök

Miljösamverkan Sverige 

 Content Editor ‭[1]‬

Av 10 kap FAPT framgår att länsstyrelserna årligen ska redovisa kostnader och inkomster för vissa typer av arbete.

Länsstyrelserna ska enligt 4§ även redovisa beräknade kostnader för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt FAPT. 

Länsstyrelserna ska vidare ange skälen för sina bedömningar samt samverka för en enhetlig redovisning. Redovisningen ska ske till Naturvårdsverket.