Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Projektet har arbetat fram ett handläggarstöd som förväntas underlätta för länsstyrelsernas arbete inom området och förhoppningen är att uppföljningen och utvärderingen ska bli bättre, mer regelbunden och mer enhetlig.

Syftet med projektet har varit att göra länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering effektivare och av bättre kvalitet. På så sätt skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet på uppföljningen, och som en följd av detta att kommunernas tillsyn förbättras. Genom att länsstyrelserna har likartade frågeställningar och gemensamma bedömningsgrunder vid bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken blir det lättare att jämföra resultaten i hela landet.

Fokus i projektet har varit uppföljning av miljöfarlig verksamhet eftersom det är vanligast med överlåtelse av tillsyn inom detta område. Det finns även andra tillsynsområden som kan vara överlåtna till kommunerna men handläggarstödet innehåller, med några få undantag, inte specifika frågor kring den tillsynen.

Projektet startade våren 2017 och avslutades i november 2018.

​Projektdeltagare

​Anders Adolfson ​Länsstyrelsen Dalarna
​Mats Bergström ​Länsstyrelsen Värmland
​Stefan Hellmin​Länsstyrelsen Stockholm
​Erika Holgersson​Länsstyrelsen Jämtland
​Göran Jansson​Länsstyrelsen Skåne
​Karl-Oskar Lund​Länsstyrelsen Jönköping
​Lotta Sahlin Skoog​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige

 

Färdigt material