Kommuntillsyn

Projektet syftar till att ta fram gemensamma riktlinjer och bedömningsgrunder för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken.

Naturvårdsverket redovisar i sin rapport 2016 till regeringen Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och förbättring hur länsstyrelserna under 2015 gjort kommunbesök. Frågeställningar som tas upp vid besöken kan vara jäv- och beroendeställning, behovsutredning och tillsynsplan samt resurser och kompetens. Vidare tar verket upp att kommunerna efterfrågar vägledning när det gäller behovsutredningar och tillsynsplaner, vilket har lyfts inom Tillsyns- och föreskriftsrådet. Naturvårdsverkets utvärdering av tillsynsplaner visar att den systematiska planeringen och uppföljningen är bristfällig och att utvecklingsbehovet är stort.

Projektplan Kommuntillsyn.pdf

Projektet startade våren 2017.

​Projektdeltagare

​Anders Adolfson ​Länsstyrelsen Dalarna
​Mats Bergström ​Länsstyrelsen Värmland
​Stefan Hellmin​Länsstyrelsen Stockholm
​Erika Holgersson​Länsstyrelsen Jämtland
​Göran Jansson​Länsstyrelsen Skåne
​Karl-Oskar Lund​Länsstyrelsen Jönköping
​Lotta Sahlin Skoog​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Ingela Höök​Miljösamverkan Sverige