Metodstöd hälsoskydd

Under 2009 inledde Socialstyrelsen och Miljösamverkan Sverige ett hälsoskyddsprojekt, Metodstöd hälsoskydd.

Socialstyrelsen tog fram ett metodstöd för länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa hälsoskyddstillsyn. Avsikten med pro­jekt Metodstöd hälsoskydd var att introdu­cera metodstödet för länsstyrel­serna. Resul­taten från länsstyrelsernas granskning ska kunna användas som underlag för en natio­nell samman­ställning av hälsoskyddstillsynen och även visa kommunernas be­hov av tillsynsvägledning.

Projekt Metodstöd hälsoskydd hade även i uppgift att klargöra sambanden mellan uppdraget att skydda människors hälsa och operativ hälsoskyddstillsyn samt att föreslå hur länsstyrelsernas och Social­styrelsens parallella tillsynsvägledningsansvar kan tydliggöras.

Den 11 november 2009 anordnade projektgruppen en workshop om tillämpning av metodstödet. På workshopen gjordes en genomgång av hur metod­stödet kan användas. Material och resultat från workshopen finns till höger på sidan.

Projektet pågick från maj 2009 till november 2009 och är avslutat.

Projektdeltagare         

Jenny Jonsson Länsstyrelsen Dalarnas län 
Lotta Sahlin Skoog Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Gudrun Törnström Socialstyrelsen
Tomas Waara Länsstyrelsen Uppsala län
Henrik Wapen Länsstyrelsen Värmlands län